Chi tiết đề thi

luyện thi thpt qg

nguyenductunglam0503
3 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [4005] - [Loga.vn]

Tích phân $\int\limits_{0}^{1}{\frac{x-1}{{{x}^{2}}-2x+2}dx}$ bằng:

Câu 2 [7253] - [Loga.vn]

Họ nguyên hàm của hàm số \[f\left( x \right)={{e}^{2x}}-\frac{1}{{{x}^{2}}}\] là:

Câu 3 [805] - [Loga.vn]

Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{\pi }{{{x}^{2}}{{\cos }^{2}}2\text{xdx}}$ bằng cách đặt  . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 4 [15558] - [Loga.vn]

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{x}^{3}}+x+1$ là

Câu 5 [286] - [Loga.vn]

\[F\left( x \right)\] là một nguyên hàm của hàm số \[f\left( x \right)=3{{x}^{2}}+\frac{1}{2x+1}\]. Biết \[F\left( 0 \right)=0\], \[F\left( 1 \right)=a+\frac{b}{c}\ln 3\], trong đó \[a,b,c\] là các số nguyên dương và \[\frac{b}{c}\] là phân số tối giản. Khi đó giá trị biểu thức \[a+b+c\] bằng:

Câu 6 [27849] - [Loga.vn]

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}$, trục hoành và hai đường thẳng  x = -1, x = 2, biết rằng mỗi đơn vị dài trên các trục tọa độ là 2 cm.

Câu 7 [13417] - [Loga.vn]

Cho $\int\limits_{-2}^{1}{f\left( x \right)dx}=3.$ Tính tích phân $\int\limits_{-2}^{1}{\left[ 2f\left( x \right)-1 \right]dx}.$

Câu 8 [30038] - [Loga.vn]

Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=c\text{os}2x$ là:

Câu 9 [45608] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số thực b thuộc $\left( \pi ;3\pi \right)$ sao cho $\int\limits_{\pi }^{b}{4\,c\text{os}2xdx=1?}$

Câu 10 [13476] - [Loga.vn]

Tính tích phân $I = \int\limits_1^5 {\frac{{dx}}{{x\sqrt {3x + 1} }}} $ ta được kết quả $I = a\ln 3 + b\ln 5.$

Giá trị $S = {a^2} + ab + 3{b^2}$ 

Câu 11 [33985] - [Loga.vn]

Một chiếc máy bay chuyển động trên đường băng với vận tốc $v\left( t \right)={{t}^{2}}+10\left( m/s \right)$ với t là thời gian được tính bằng đơn vị giây kể từ khi máy bay bắt đầu chuyển động. Biết khi máy bay đạt vận tốc $200\left( m/s \right)$ thì nó rời đường bang. Quãng đường máy bay đã di chuyển trên đường băng là:

Câu 12 [30253] - [Loga.vn]

Biết $\int\limits_{0}^{2}{2x\ln \left( x+1 \right)dx=a\ln b,}$ với $a,b\in {{\mathbb{N}}^{*}}$ và b là số nguyên tố. Tính $6a+7b$.

Câu 13 [271] - [Loga.vn]

Biết  \[\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{4}}{(1+x)\cos 2xdx}=\frac{1}{a}+\frac{\pi }{b}\] (với a,b là các số hữu tỉ) ,giá trị của  $a.b$ là

Câu 14 [33821] - [Loga.vn]

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị $y={{x}^{2}}-2x$ và $y=-{{x}^{2}}+x$.

Câu 15 [27850] - [Loga.vn]

 Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=3\text{x}-{{x}^{2}}$ và trục hoành, quanh trục hoành.

Câu 16 [44018] - [Loga.vn]

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong \[y=\sin x,\text{ }y=cos\text{ }x\] và các đường thẳng \[x=0,\text{ }x=\pi \] bằng:

Câu 17 [27804] - [Loga.vn]

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x)\,=\,\frac{{{x}^{2}}\,-\,x\,+\,1}{x\,-\,1}$.

Câu 18 [477] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện $f'\left( x \right)=x+\sin x$ và $f\left( 0 \right)=1.$ Tìm $f\left( x \right)$ ? 

Câu 19 [4180] - [Loga.vn]

Tìm nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=\frac{2}{{{x}^{2}}-1}$ 

Câu 20 [30046] - [Loga.vn]

Cho hình phẳng (D) được giới hạn bởi các đường $x=0,x=1,y=0$ và $y=\sqrt{2x+1}$. Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay (D) xung quanh trục OX được tính theo công thức:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook