Chi tiết đề thi

Luyện toán trắc nghiệm

Tuanh2k2
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
40
72 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [17798] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình: \[\cos 2x-{{\tan }^{2}}x=\frac{{{\cos }^{2}}x-{{\cos }^{3}}x-1}{{{\cos }^{2}}x}\] là:

   

Câu 2 [27471] - [Loga.vn]

Phương trình \[\tan x=\cot x\] có tất cả các nghiệm là:

Câu 3 [29874] - [Loga.vn]

Phương trình $\cos x=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ có tập nghiệm là:

Câu 4 [39061] - [Loga.vn]

Giải phương trình $\sin \frac{x}{2}=1.$

Câu 5 [29165] - [Loga.vn]

Số điểm biểu diễn cung lượng giác có số đo là nghiệm của phương trình \[\cot x=\tan x+\frac{2\cos 4x}{\sin 2x}\] trên đường tròn lượng giác là:

Câu 6 [26249] - [Loga.vn]

Phương trình \[cos\text{x}.cos7x=cos3\text{x}.cos5x\] tương đương với phương trình nào sau đây

Câu 7 [29276] - [Loga.vn]

Phương trình $\tan \left( x+\frac{\pi }{3} \right)=0$ có nghiệm là:

Câu 8 [24465] - [Loga.vn]

Tìm đạo hàm y’ của hàm số $y=\operatorname{s}\text{inx}+\cos x.$ 

Câu 9 [44106] - [Loga.vn]

Tìm điều kiện xác định của hàm số $y=\tan \,x+\cot x$ .

Câu 10 [5283] - [Loga.vn]

Cho phương trình$\frac{\cos x+\sin 2x}{c\text{os}3x}+1=0.$ Khẳng định nào dưới đây là đúng?           

   

Câu 11 [40365] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\sin 2x.$ Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 12 [46518] - [Loga.vn]

Phương trình \[sin\text{x+}\sqrt{3}\cos x=1\] có tập nghiệm là:

Câu 13 [26031] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=x.\cos x$. Chọn khẳng định đúng ?

Câu 14 [27967] - [Loga.vn]

Hàm số $f\left( x \right)=\sin 3x$ có đạo hàm \[f'\left( x \right)\]là:

Câu 15 [27308] - [Loga.vn]

Chu kì tuần hoàn của hàm số \[y=\sin 2x\] là

Câu 16 [1853] - [Loga.vn]

Tập giá trị của hàm số $y=\cos x$ là:

Câu 17 [27944] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình: $\sin \left( x+\frac{\pi }{4} \right)=1$ thuộc đoạn   là:

Câu 18 [26796] - [Loga.vn]

Giảỉ phương trình $\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin 5x$. 

Câu 19 [9785] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y=\cot \,x$ là:

Câu 20 [26813] - [Loga.vn]

Phương trình $\sin x+\cos x=1$ có bao nhiêu nghiệm trên khoảng

Câu 21 [5241] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $cos\left( x+\frac{\pi }{4} \right)=\frac{\sqrt{2}}{2}$ là:

Câu 22 [29830] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y=\tan \left( \frac{\pi }{2}\cos x \right)$ là:

Câu 23 [39096] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số chẵn ?

Câu 24 [26194] - [Loga.vn]

Xét bốn mệnh đề sau:

$\left( 1 \right)$: Hàm số $y=\operatorname{s}\text{inx}$ có tập xác định là $R$

$\left( 2 \right)$: Hàm số $y=c\text{osx}$ có tập xác định là $R$

$\left( 3 \right)$ Hàm số $y=\tan \text{x}$ có tập xác định là $R$

$\left( 4 \right)$ Hàm số $y=\cot \text{x}$ có tập xác định là $R$

Tìm số phát biểu đúng.

Câu 25 [7255] - [Loga.vn]

Phương trình \[\tan x=\tan \varphi \] (hằng số \[\varphi \] thuộc R) có nghiệm là:

Câu 26 [27970] - [Loga.vn]

Nghiệm dương bé nhất của phương trình: $2{{\sin }^{2}}x+5\sin x-3=0$ là:

Câu 27 [31319] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để phương trình $3\sin x+m\cos x=5$ vô nghiệm.

Câu 28 [30733] - [Loga.vn]

Phương trình $\sqrt{3}\operatorname{s}\text{inx}-\cos x=1$ tương đương với phương trình nào sau đây ?

Câu 29 [3593] - [Loga.vn]

Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

Câu 30 [4583] - [Loga.vn]

Giải phương trình $cos2x-5\sin x-4=0$. 

Câu 31 [40541] - [Loga.vn]

Phương trình \[\sqrt{3}sin2x+cos2x=\sin x+y\sqrt{3}cosx\] tương đương với phương trình nào sau đây ?

Câu 32 [27279] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình \[\sin x=-1\] là


Câu 33 [40816] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm của hàm số \[y=2sin\text{ }2x-cosx.\]

Câu 34 [35554] - [Loga.vn]

Tìm chu kì cơ sở (nếu có) của các hàm số sau\[f\left( x \right)=\tan 2x.\]

Câu 35 [24954] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $\cot \left( 2x-{{30}^{0}} \right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ là:

Câu 36 [7055] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?

Câu 37 [23097] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $\sin \text{x}\cos xc\text{os}2x=0$ là:

Câu 38 [34695] - [Loga.vn]

Phương trình $2{{\cos }^{2}}x=1$ có số nghiệm trên đoạn là:

Câu 39 [39866] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn ?

Câu 40 [30211] - [Loga.vn]

Tìm số đo ba góc của một tam giác cân, biết rằng số đo của một góc là nghiệm của phương trình $cos2x=\frac{-1}{2}$

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook