Chi tiết đề thi

lý thi thử 2

dorakid19122002
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [46843] - [Loga.vn]

Trong 59,50 g $_{92}^{238}U$ có số nơtron xấp xỉ là

Câu 2 [58427] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân \[{}_{17}^{37}Cl+p\to n+{}_{18}^{37}\text{Ar},\] khối lượng của các hạt nhân là mCl = 36,9658u, mn = 1,0087u, mp = 1,0073u. Phản ứng này

Câu 3 [46145] - [Loga.vn]

Khi bị nung nóng đến 3000oC thì thanh vonfam phát ra

Câu 4 [45352] - [Loga.vn]

Trong nguyên tử hiđrô , bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng N là

Câu 5 [45277] - [Loga.vn]

Nếu so sánh độ bền vững của các hạt nhân thì hạt nhân càng bền vững khi:

Câu 6 [47511] - [Loga.vn]

Hạt nhân  \[_{15}^{30}P\]phóng xạ β+. Hạt nhân con được sinh ra từ hạt nhân này có:

Câu 7 [34257] - [Loga.vn]

Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng lớn nhất là

Câu 8 [46482] - [Loga.vn]

NaCl và KOH đều là chất điện phân. Khi tan trong dung dịch điện phân thì

Câu 9 [55762] - [Loga.vn]

Phản ứng hạt nhân không tuân theo đinh luật bảo toàn

Câu 10 [45454] - [Loga.vn]

Hạt nhân ${}_{17}^{35}Cl$ có

Câu 11 [45396] - [Loga.vn]

Một êlectron được thả không vận tốc ban đầu ở sát bản âm, trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng, tích điện trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1500V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 2cm. Biết khối lượng và điện tích của êlectron lần lượt là $9,{{1.10}^{-31}}kg$ và $1,{{6.10}^{-19}}C$. Vận tốc của êlectron khi nó đập vào bản dương là

Câu 12 [47346] - [Loga.vn]

Biết năng lượng tương ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức $E_n$ = - 13,6/$n^2$  eV (n = 1; 2; 3…). Cho một chùm electron bắn phá các nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản để kích thích chúng chuyển lên trạng thái kích thích M. Vận tốc tối thiểu của chùm electron là

Câu 13 [47148] - [Loga.vn]

Hạt nhân urani $_{92}^{235}U$ có năng lượng liên kết riêng là 7,6 MeV/nuclôn. Độ hụt khối của hạt nhân $_{92}^{235}U$ là

Câu 14 [57531] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân \[D+D\to {}_{2}^{3}He+{}_{o}^{1}n+3,25MeV\]. Biết độ hụt khối của hạt D là ∆mD = 0,0024u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \[{}_{2}^{3}He\] gần đúng bằng

Câu 15 [44898] - [Loga.vn]

Cho 3 hạt nhân: α (\[{}_{2}^{4}\]He), proton (\[{}_{1}^{1}\]H) và triti (\[{}_{1}^{3}\]H) có cùng vận tốc ban đầu v0 bay vào một vùng không gian có từ trường đều \[\vec{B}\] sao cho vecto cảm ứng từ \[\vec{B}\]vuông góc với vận tốc ban đầu vo, thì ba hạt nhân chuyển động tròn trong từ trường với bán kính quỹ đạo tương ứng là $R_a$, $R_p$ , $R_T$. khi đó có mỗi liên hệ

Câu 16 [47712] - [Loga.vn]

Một hạt nhân mẹ X phóng xạ anpha tạo thành một hạt nhân con Y. Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Đồ thị biểu thị sự phụ thuộc của số hạt nhân X theo thời gian được cho bởi hình trên trong đó $n_0$ > 0. Số hạt nhân con được tạo ra tại thời điểm t =3h là

Câu 17 [56533] - [Loga.vn]

Một chất phóng xạ α có chu kì bán rã T. Khảo sát một mẫu chất phóng xạ này ta thấy: ở lần đo thứ nhất, trong khoảng thời gian Δt (với Δt << T) mẫu chất phóng xạ này phát ra 16n hạt α. Sau 552 ngày kể từ lần đo thứ nhất, thì trong cùng khoảng thời gian Δt mẫu chất phóng xạ này chỉ phát ra n hạt α. Giá trị của T là

Câu 18 [57737] - [Loga.vn]

${}_{11}^{24}Na$là  đồng vị phóng xạ β+ với chu kì bán rã T và biến đổi thành ${}_{12}^{24}Mg$. Lúc ban đầu (t = 0) có một mẫu ${}_{11}^{24}Na$nguyên chất. Ở thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân ${}_{12}^{24}Mg$tạo thành và số hạt nhân ${}_{11}^{24}Na$còn lại trong mẫu là $\frac{1}{3}$. Ở thời điểm t2 = t1 + 2T , tỉ số nói trên bằng

Câu 19 [46018] - [Loga.vn]

Trong phản ứng tổng hợp Heli \[{}_{3}^{7}Li+{}_{1}^{2}H\to 2\left( {}_{2}^{4}He \right)+{}_{0}^{1}n\]+ 15,1 MeV, nếu có 2g He được tổng hợp thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi bao nhiêu kg nước từ $0^0$C? Lấy nhiệt dung riêng của nước 4200 \[\frac{J}{kg.K}\]

Câu 20 [47801] - [Loga.vn]

Một chất phóng xạ α có chu kì bán rã T. Khảo sát một mẫu chất phóng xạ này ta thấy: ở lần đo thứ nhất, trong 1 phút mẫu chất phóng xạ này phát ra 8n hạt α. Sau 414 ngày kể từ lần đo thứ nhất, trong 1 phút mẫu chất phóng xạ chỉ phát ra n hạt α. Giá trị của T là

Câu 21 [47056] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u={{U}_{0}}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\,V\] vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm \[L=\frac{1}{2\pi }H\].  Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là \[100\sqrt{2}\] V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2 A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm này là

Câu 22 [45950] - [Loga.vn]

Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian. Cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Khi cảm ứng từ tại M bằng 0,5B0 thì cường độ điện trường tại đó có độ lớn là

Câu 23 [41698] - [Loga.vn]

Mạch dao động LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là \[i=10\cos \left( {{4.10}^{5}}t-\frac{\pi }{4} \right)mA\]. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng \[5\sqrt{3}\] mA thì điện tích trong mạch có độ lớn bằng

Câu 24 [36302] - [Loga.vn]

Vecto cường độ điện trường của sóng điện từ tại điểm M trên mặt đất có hướng thẳng đứng từ trên xuống, vecto cảm ứng từ của nó nằm ngang và hướng từ đông sang tây. Sóng truyền đến M từ phía

Câu 25 [34515] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Trong mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ thì điện trường giữa hai bản tụ điện và từ trường trong lòng ống dây

Câu 26 [39177] - [Loga.vn]

Một sóng ngang truyền trên trục Ox được mô tả bởi phương trình \[u=A\cos \left( 2\pi t-\frac{2\pi x}{\lambda } \right)\] trong đó x, u được đo bằng cm và t đo bằng s. Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường lớn gấp 4 lần tốc độ truyền sóng nếu

Câu 27 [57984] - [Loga.vn]

Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 4\[\sqrt{2}\]μC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5π\[\sqrt{2}\] A. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là

Câu 28 [42251] - [Loga.vn]

Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, véc tơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc. Khi đó véc tơ cường độ điện trường có

Câu 29 [35607] - [Loga.vn]

Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi \[{{U}_{0}}\] là điện áp cực đại giữa hai bản tụ, u và i là điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là

Câu 30 [41263] - [Loga.vn]

Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R = 25Ω; \[L=\frac{1}{\pi }H\]. Người ta đặt vào 2 đầu mạch điện hiệu điện thế xoay chiều tần số 50 Hz. Để hiệu điện thế hai đầu mạch trễ pha 0,25π so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là

Câu 31 [56527] - [Loga.vn]

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức \[{{E}_{n}}=\frac{-13,6}{{{n}^{2}}}eV(n=1,2,3,...).\] Nguyên tử hiđrô n đang ở trạng thái dừng có n = 2, hấp thụ 1 phôtôn ứng với bức xạ có tần số f thì nó chuyển lên trạng thái dừng có n = 4. Giá trị của f là

Câu 32 [46305] - [Loga.vn]

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Câu 33 [57861] - [Loga.vn]

Gọi năng lượng do một chùm sáng đơn sắc chiếu tới một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương chiếu sáng trong một đơn vị thời gian là cường độ của chùm sáng đơn sắc, kí hiệu là I (W/m2). Chiếu một chùm sáng hẹp đơn sắc (bước sóng 0,5 μm) tới bề mặt của một tấm kim loại đặt vuông góc với chùm sáng, diện tích của phần bề mặt kim loại nhận được ánh sáng chiếu tới là 30 mm2. Bức xạ đơn sắc trên gây ra hiện tượng quang điện đối với tấm kim loại (coi rằng cứ 20 phôtôn tới bề mặt tấm kim loại làm bật ra 3 electron), số electron bật ra khỏi bề mặt tấm kim loại trong thời gian 1 s là 3.1013. Giá trị của cường độ sáng I là

Câu 34 [55785] - [Loga.vn]

Theo mâu nguyên tử Bo về nguyên tử hiđrô, coi êlectron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân dưới tác dụng của lực tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân. Các mức năng lượng trong nguyên tử hiđrô được xác đinh theo công thức E = -13,6/\[{{n}^{2}}\] (eV) (n = 1,2,3...). Trong đó năng lượng E là tổng động năng Eđ và thế năng tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân Et. Biết\[{{E}_{}}=\text{ }\frac{-{{E}_{t}}}{2}\] . Khi đang ở trạng thái cơ bản, nguyên tử hấp thụ một photon và chuyển lên trạng thái kích thích nên động năng giảm đi 10,2eV. Photon nó đã hấp thụ có năng lượng bằng

Câu 35 [45952] - [Loga.vn]

Giới hạn quang dẫn của một chất bán dẫn là 1,88 μm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s và 1 eV = 1,6.10-19 J. Năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn (năng lượng kích hoạt) của chất đó là

Câu 36 [45702] - [Loga.vn]

Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là

Câu 37 [47848] - [Loga.vn]

Trong nguyên tử Hiđro, electron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K có mức năng lượng -13,6eV. Bước sóng do nguyên tử phát ra là 0,1218µm. Mức năng lượng ứng với quỹ đạo L là:

Câu 38 [31714] - [Loga.vn]

Kim loại làm catốt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện ${{\lambda }_{0}}$ . Chiếu lần lượt tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng ${{\lambda }_{1}}$ = 0,4 μm và ${{\lambda }_{2}}$ = 0,5 μm thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron bắn ra khác nhau 1,5 lần. Cho biết năng lượng của một photon khi chiếu tới bề mặt catốt của tế bào quang điện thì bị hấp thụ hoàn toàn, năng lượng đó dùng để cung cấp cho electron ở bề mặt công thoát và cung cấp cho electron đó một động năng ban đầu cực đại. Giới hạn quang điện ${{\lambda }_{0}}$ là

Câu 39 [57129] - [Loga.vn]

Trong phản ứng hạt nhân ${}_{0}^{1}n+{}_{3}^{6}Li\to {}_{1}^{3}H+\alpha $. Hạt nhân ${}_{3}^{6}Li$ đứng yên, nơtron có động năng Kn = 2 MeV. Hạt α và hạt nhân ${}_{1}^{3}H$ bay ra theo các hướng hợp với hướng tới của nơtron những góc tương ứng bằng $\theta ={{15}^{0}}$ và $\varphi ={{30}^{0}}$. Lấy tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa các số khối của chúng. Bỏ qua bức xạ gamma. Hỏi phản ứng này tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng?

Câu 40 [46349] - [Loga.vn]

Vệ tinh Vinasat-1 là một vệ tinh địa tĩnh bay quanh Trái Đất ở độ cao 35786km so với mặt đất. Coi Trái Đất là một quả cầu có bán kính 6378km. Nếu bỏ qua thời gian xử lý tín hiệu sóng điện từ trên vệ tinh thì thời gian truyền sóng điện từ lớn nhất giữa hai vị trí trên mặt đất thông qua vệ tinh xấp xỉ bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook