Chi tiết đề thi

Mao Đề đệ 11111

anhlonglol111
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [134590] - [Loga.vn]

Tính khối lượng kết tủa Al(OH)3 thu được khi cho 100 ml dung dịch AlCl3 1 M tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1,2 M?

Câu 2 [56383] - [Loga.vn]

Poli (vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Câu 3 [118912] - [Loga.vn]

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng oxi hóa khử?

Câu 4 [108520] - [Loga.vn]

Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào bình đựng 100 ml dung dịch NaOH 4M và Na2CO3 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng ở nhiệt độ thường thu được 29,2 gam chất rắn khan. Giá trị của V là :

Câu 5 [73664] - [Loga.vn]

Kim loại dẫn nhiệt, dẫn điện tốt nhất là

Câu 6 [109291] - [Loga.vn]

Vai trò của cầu muối trong pin điện hóa là?

Câu 7 [66882] - [Loga.vn]

Hợp chất hữu cơ X mạch hở có tỉ khối so với oxi bằng 2,25. Biết X tác dụng được với dung dịch NaOH khi nung nóng. Số chất của X thỏa mãn là

Câu 8 [55230] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thường, các amino axit

Câu 9 [116103] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, thu được khí H2 ở catot

(b) Dùng khí CO dư khử CuO nung nóng, thu được kim loại Cu

(c) Để hợp kim Fe- Ni ngoài không khí ẩm thì kim loại Ni bị ăn mòn điện hóa học

(d) Dùng dung dịch Fe2(SO4)3 dư có thể tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag và Cu

(e) Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3 sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối

Số phát biểu đúng là

Câu 10 [115180] - [Loga.vn]

Kim loại nào chỉ được điều chế từ phương pháp điện phân nóng chảy

Câu 11 [113348] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn a gam cacbohirat X cần 13,44 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng dung dịch nước vôi trong giảm 23,7 gam. X thuộc loại :

Câu 12 [75551] - [Loga.vn]

Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl với 2a < b (điện cực trơ). Cho vài giọt quì vào dung dịch, màu của dung dịch sẽ biến đổi thế nào trong quá trình điện phân:

Câu 13 [115138] - [Loga.vn]

Trung hòa 11,8 g một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. CTPT của X là

Câu 14 [73287] - [Loga.vn]

Hỗn hợp bột X gồm BaCO3, Fe(OH)2, Al(OH)3, CuO, MgCO3. Nung X trong không khí đến khối lượng không đối được hỗn hợp rắn A. Cho A vào nước dư khuấy đều được dung dịch B chứa 2 chất tan và phần không tan C. Cho khí CO dư qua bình chứa C nung nóng được hỗn hợp rắn E (Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn). E chứa tối đa:

Câu 15 [115517] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phản ứng nhiệt luyện?

Câu 16 [73174] - [Loga.vn]

Cho các thí nghiệm sau :

- TN1: Cho thanh Fe vào dung dịch FeCl3

- TN2: Cho thanh Fe vào dung dịch CuSO4

- TN3: Cho thanh Cu vào dung dịch FeCl3

- TN4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi cho vào dung dịch HCl.

Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

Câu 17 [93684] - [Loga.vn]

Cho 0,027 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic và alanin vào 100 ml dung dịch HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng vừa hết với 69 ml dung dịch NaOH 1M. Số mol axit glutamic trong X là

Câu 18 [76399] - [Loga.vn]

Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1 M và Cu(NO3)2 0,2 M với điện cực trơ và cường độ dòng điện bằng 5A. Sau 19 phút 18 giây dừng điện phân, lấy catot sấy khô thấy tăng m gam. Giá trị của m là:

Câu 19 [109336] - [Loga.vn]

Tính chất vật lí nào sau đây không phải là tính chất vật lí chung của kim loại

Câu 20 [113400] - [Loga.vn]

Lên men 81kg khoai chứa 60% tinh bột để sản xuất ancol etylic, hiệu suất của quá trình sản xuất là 90%. Khối lượng ancol thu được là :

Câu 21 [117772] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3?

Câu 22 [117876] - [Loga.vn]

Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH(dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa thu được là

Câu 23 [75543] - [Loga.vn]

Khi điện phân điện cực trơ có màng ngăn dung dịch hỗn hợp gồm NaCl và CuSO4 đến khi NaCl và CuSO4 đều hết nếu dung dịch sau điện phân hoà tan được Fe và sinh khí thì dung dịch sau điện phân chắc chắn chứa

Câu 24 [72761] - [Loga.vn]

Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23,73%. Số đồng phân amin bậc một thỏa mãn các dữ kiện trên là

Câu 25 [134841] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của các chất được mô tả như sau:

Chất X là

Câu 26 [134659] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp X chứa 0,2 mol Y (C7H13O4N) và 0,1 mol chất Z (C6H16O4N2, là muối của axit cacboxylic 2 chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được một ancol đơn chức, 2 amin no đơn chức (kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) và dung dịch T. Cô cạn T thu được hỗn hợp G chứa 3 muối khan có cùng số nguyên tử C (trong đó có 2 muối của 2 axit cacboxylic và muối của 1 amino axit thiên nhiên). Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong G là :

Câu 27 [136092] - [Loga.vn]

Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?

Câu 28 [57279] - [Loga.vn]

Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước: X, Y và Z lần lượt là: 

Câu 29 [135461] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là

Câu 30 [117127] - [Loga.vn]

Hợp chất nào sau đây dùng để bó bột, đúc tượng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook