Chi tiết đề thi

NGuyễn Ngọc Ngada dấ sdaasd asd asdasd

vanhoang.071993
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
4
7 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30234] - [Loga.vn]

Cho bất phương trình $1+{{\log }_{5}}\left( {{x}^{2}}+1 \right)\ge {{\log }_{5}}\left( m{{x}^{2}}+4x+m \right)\,\,\left( 1 \right).$ Tìm tất cả các giá trị của m để $\,\left( 1 \right)$ nghiệm đúng với mọi số thực x.

Câu 2 [63866] - [Loga.vn]

Cho $\int\limits_{1}^{2}{\frac{\ln \left( 1+2x \right)}{{{x}^{2}}}\text{d}x}=\frac{a}{2}\ln 5+b\ln 3+c\ln 2$, với $a$, $b$, $c$ là các số nguyên. Giá trị của $a+2\left( b+c \right)$ là:

Câu 3 [69102] - [Loga.vn]

Cho khối lập phương $ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}'$ có độ dài cạnh là $3cm$. Tính thể tích của khối tứ diện $AC{B}'{D}'$.

Câu 4 [27246] - [Loga.vn]

Kết quả của tích phân $\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}{\left( 2x-1-\sin x \right)dx}$ được viết ở dạng $\pi \left( \frac{\pi }{a}-\frac{1}{b} \right)-1.$ Khẳng định nào sau đây là sai ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook