Chi tiết đề thi

ôn tập hoá học

nn5723123
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [31034] - [Loga.vn]

Đường Fructozơ có nhiều trong mật ong, ngoài ra còn có trong các loại hoa quả và rau xanh như ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua… rất tốt cho sức khỏe. Công thức phân tử của fructozơ là
 

Câu 2 [32867] - [Loga.vn]

Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 5 nhóm hiđroxyl?

Câu 3 [59383] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây thuộc loại disaccarit?

Câu 4 [33593] - [Loga.vn]

Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được glucozơ. Tên gọi của X là

Câu 5 [53865] - [Loga.vn]

Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể được biểu diễn trong sơ đồ

Câu 6 [5015] - [Loga.vn]

Khi thuỷ phân hoàn toàn tinh bột hoặc xenlulozơ ta thu được sản phẩm là

Câu 7 [7160] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây có tới 40% trong mật ong?

Câu 8 [6741] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 9 [69903] - [Loga.vn]

Chất thuộc loại đisaccarit là

Câu 10 [23969] - [Loga.vn]

Cho 500 ml dung dịch glucozơ xM phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của X là

Câu 11 [6796] - [Loga.vn]

Miếng chuối xanh tác dụng với dung dịch iot cho màu xanh là do chuối xanh có chứa

Câu 12 [6747] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp glucozo và saccarozơ, thu được 5,376 lít khí CO2 (đktc) và 4,14 gam H2O. Giá trị của m là

Câu 13 [64632] - [Loga.vn]

Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ

Câu 14 [38376] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat nào sau đây có độ ngọt cao nhất?
 

Câu 15 [52348] - [Loga.vn]

Hợp chất thuộc loại polisaccarit là ?

Câu 16 [11973] - [Loga.vn]

Chất thuộc loại đisaccarit là

Câu 17 [7117] - [Loga.vn]

Chất có công thức phân tử C6H12O6 là

Câu 18 [22656] - [Loga.vn]

Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là 

Câu 19 [28484] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không phải là cacbohiđrat?

Câu 20 [11647] - [Loga.vn]

Chất có công thức phân tử C6H12O6 có thể gọi là :

Câu 21 [7157] - [Loga.vn]

Mỗi gốc C6H10O5 của xenlulozơ có số nhóm OH là

Câu 22 [23968] - [Loga.vn]

Để tác dụng hết 3,0 gam hỗn hợp gồm axit axetic và metyl fomat cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Giá trị của V là

Câu 23 [11485] - [Loga.vn]

Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

Câu 24 [63677] - [Loga.vn]

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí CO2 dư vào dung dịch BaCl2.

(b) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch ZnCl2.

(c) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.

(d) Cho hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1) vào nước dư.

(e) Cho dung dịch NaHCO3 dư vào dung dịch Ca(OH)2.

(g) Cho hỗn hợp bột Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1: 1) vào dung dịch HCl dư.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là:

Câu 25 [6731] - [Loga.vn]

. Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 26 [6769] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Câu 27 [31024] - [Loga.vn]

Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản ứng sau: 

Để thu được 92 gam C2H5OH cần dùng m gam glucozơ. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 60%. Giá trị của m là

Câu 28 [7092] - [Loga.vn]

Thuốc thử phân biệt glucozo với fructozo là:

Câu 29 [23644] - [Loga.vn]

Fructozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?

Câu 30 [70282] - [Loga.vn]

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứngBảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook