Chi tiết đề thi

sỳas2w5w545

kaochiyeumoney19
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
15
27 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [69111] - [Loga.vn]

Tính số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}+x-2}{{{x}^{2}}-3x+2}$.

Câu 2 [67992] - [Loga.vn]

Câu 3 [34530] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+4\] đạt cực tiểu tại:

Câu 4 [31724] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$xác định và có đạo hàm trên tập

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ?

Câu 5 [20206] - [Loga.vn]

Khi thủy phân hoàn toàn 1 mol triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitat và 2 mol natri oleat. Số liên kết π trong một phân tử X là:

Câu 6 [33889] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}+4{{x}^{2}}+3.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 7 [29341] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số \[y=\frac{2-{{x}^{2}}+3{{x}^{3}}}{3}\] tại \[{{x}_{0}}=1\] bằng:

Câu 8 [5219] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{{{x}^{3}}}{3}+3{{\text{x}}^{2}}-2$ có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc $k=-9$ 

Câu 9 [20289] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất $M$ của hàm $y=f\left( x \right)={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+1$ trên đoạn $\left[ 0;2 \right].$

Câu 10 [64670] - [Loga.vn]

Câu 11 [18773] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường?

Câu 12 [16351] - [Loga.vn]

Thực hiện giao thoa khe Y-âng với hai bức xạ đơn sắc λ1 và λ2 thì khoảng vân tương ứng là i1 = 0,3 mm và i2 = 0,4 mm. Gọi A và B là hai điểm trên màn quan sát, nằm cùng một phía so với vân trung tâm và cách nhai 3mm. Biết tại A là vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ, nếu vị trí vân sáng trùng nhau chỉ tính một vân sáng thì số vân sáng quan sát được trên đoạn AB (kể cả A và B) là

Câu 13 [20184] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp, để sản xuất xà phòng và glixerol thì thủy phân chất nào sau đây?

Câu 14 [31742] - [Loga.vn]

Trong 4 đồ thị dưới đây, đồ thị nào có thể là của hàm số bậc ba $y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d,\left( a\ne 0 \right)$

Câu 15 [34110] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{4}}+1\] đồng biến trên khoảng nào ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook