Chi tiết đề thi

tạo đề thi tự động từ câu hỏi có sẵn

nguyentandung200256
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [56046] - [Loga.vn]

Chu kì của dao động điều hòa là

Câu 2 [38324] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài l đang dao động điều hòa. Chu kì dao động của con lắc là

Câu 3 [59768] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động theo phương trình x = 10cos2πt (cm) có pha tại thời điểm t là

Câu 4 [47784] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là A1, A2. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

Câu 5 [55806] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi

Câu 6 [53013] - [Loga.vn]

Khi thay đổi cách kích thích ban đầu để vật dao động thì đại lượng nào sau đây thay đổi?

Câu 7 [35494] - [Loga.vn]

Tốc độ và li độ của một chất điểm dao động điều hoà có hệ thức . Trong đó x tính bằng cm, v tính bằng cm/s. Tốc độ trung bình của chất điểm trong mỗi chu kì là

Câu 8 [56326] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 8 cm. Dao động này có biên độ là:

     

Câu 9 [36185] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới lò xo dài, có chu kì dao động là T. Nếu lò xo bị cắt bớt $\frac{2}{3}$ chiều dài thì chu kì dao động của con lắc mới là

Câu 10 [42225] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số dao động riêng của con lắc này là

Câu 11 [57464] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm với con lắc đơn và con lắc lò xo thì gia tốc trọng trường g

Câu 12 [66425] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng .

Câu 13 [57084] - [Loga.vn]

Vật nhỏ trong con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 0,4 s. Trong mỗi chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp hai lần thời gian lò xo bị nén. Lấy \[g={{\pi }^{2}}\]m/s2. Biên độ dao động của con lắc bằng

Câu 14 [53048] - [Loga.vn]

Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 15 [5401] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có tốc độ 10 cm/s thì có gia tốc $40\sqrt{3}$ cm/s2. Tần số góc của dao động là:

Câu 16 [64838] - [Loga.vn]

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biên độ dao động tổng bợp của hai dao động này có giá trị nhỏ nhất khi độ lệch pha cùa hai dao động bằng :

Câu 17 [55897] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m khối lượng con lắc m, dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Khi vật qua vị trí có li độ 6 cm thì động năng của con lắc là

Câu 18 [3255] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của con lắc sẽ

Câu 19 [39469] - [Loga.vn]

Một chất điểm có tần số dao động riêng \[{{f}_{0}}=\text{ }2\text{ }Hz\] đang dao động dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức có phương trình \[F\text{ }=\text{ }{{F}_{0}}cos\left( 2\pi t \right)\text{ }N.\] Để biên độ dao động chất điểm cực đại thì chất điểm phải dao động chu kỳ là

Câu 20 [39967] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa thì:

Câu 21 [35962] - [Loga.vn]

Con lắc đơn có chiều dài 1 m, dao động điều hòa với tần số 0,5 Hz. Lấy π = 3,14. Gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc là:

Câu 22 [38347] - [Loga.vn]

Khi một con lắc lò xo dao động điều hòa thì:

Câu 23 [37970] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang trơn nhẵn với biên độ A = 10 cm, chu kì T = 0,5 s. Biết khối lượng của vật nặng m = 250 g. Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật nặng có giá trị nào dưới đây?

Câu 24 [58661] - [Loga.vn]

 Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4 cm trên trục Ox. Tại thời điểm pha của dao động là  rad thì vật có li độ:

Câu 25 [45692] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là

Câu 26 [15140] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo có độ cứng k = 50 N/m, khối lượng m = 2 kg. Tần số góc của con lắc lò xo là

Câu 27 [55943] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có dây treo dài l=100cm. Vật nặng có khối lượng m=1kg, dao động với biên độ góc \[{{\alpha }_{o}}=0,1rad\] tại nơi có\[g=10m/{{s}^{2}}\] . Cơ năng toàn phần của con lắc là:

Câu 28 [52808] - [Loga.vn]

Tốc độ cực đại của dao động điều hòa có biên độ A và tần số góc ω 

Câu 29 [32241] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng khi nói về gia tốc trong dao động điều hòa của chất điểm dọc theo trục Ox:

Câu 30 [4632] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa theo phương trình \[x=4\cos \left( 4\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\] cm, t tính bằng giây. Thời gian vật 3 thực hiện được một dao động toàn phần là:

Câu 31 [35204] - [Loga.vn]

chọn phát biểu sai về dao động duy trì?

Câu 32 [43779] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T. Gọi $a_{max}$ , $v_{max}$ lần lượt là gia tốc cực đại và vận tốc cực đại. Hệ thức đúng giữa $a_{max}$, $v_{max}$ là:

Câu 33 [56863] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chu kỳ dao động điều hòa là T. Khi giảm chiều dài con lắc 10 cm thì chu kỳ dao động của con lắc biến thiên 0,1 s. Chu kỳ dao động T ban đầu của con lắc là

Câu 34 [38185] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 35 [37704] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang nhẵn, cách điện gồm vật nặng khối lượng 50 g, tích điện q = 20 μC và lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Khi vật đang nằm cân bằng thì người ta tạo một điện trường đều E = $10^5$V/m trong không gian bao quanh con lắc có hướng dọc theo trục lò xo trong khoảng thời gian nhỏ Δt = 0,01 s và coi rằng trong thời gian này vật chưa kịp dịch chuyển. Sau đó con lắc dao động với biên độ là

Câu 36 [23703] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 37 [66412] - [Loga.vn]

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc.

Câu 38 [62747] - [Loga.vn]

Tại thời điểm t thì tích của li độ và vận tốc của vật dao động điều hòa âm (x.v<0), khi đó:

Câu 39 [64296] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo thẳng đứng thì lực đóng vài trò là lực kéo về là

Câu 40 [57846] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là

   

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook