Chi tiết đề thi

Thi cuối học kì 1

Tragiang9202
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
35
63 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30733] - [Loga.vn]

Phương trình $\sqrt{3}\operatorname{s}\text{inx}-\cos x=1$ tương đương với phương trình nào sau đây ?

Câu 2 [32073] - [Loga.vn]

Tập giá trị của hàm số $y=t\text{anx}$ là:

Câu 3 [26249] - [Loga.vn]

Phương trình \[cos\text{x}.cos7x=cos3\text{x}.cos5x\] tương đương với phương trình nào sau đây

Câu 4 [5255] - [Loga.vn]

Phương trình \[cos2x+4\sin x+5=0\] có bao nhiêu nghiệm trên khoảng

Câu 5 [7204] - [Loga.vn]

Gọi S là tổng các nghiệm trong khoảng \[(0;\pi )\] của phương trình $\sin 2x=\frac{1}{2}.$ Tính S.

Câu 6 [20302] - [Loga.vn]

Số nghiệm nằm trong đoạn \[\left[ -\frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2} \right]\] của phương trình  \[\sin 5x+\sin 3x=\sin 4x\]  là:

Câu 7 [26817] - [Loga.vn]

Giải phương trình $\sin 2x-{{\cos }^{4}}\frac{x}{2}-{{\sin }^{4}}\frac{x}{2}$.

Câu 8 [46518] - [Loga.vn]

Phương trình \[sin\text{x+}\sqrt{3}\cos x=1\] có tập nghiệm là:

Câu 9 [5659] - [Loga.vn]

Phương trình \[\tan x=\sqrt{3}\] có tập nghiệm là:

Câu 10 [23094] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y=-t\text{anx}$ là:

Câu 11 [29834] - [Loga.vn]

Tìm hệ số của số hạng chứa ${{x}^{9}}$ trong khai triển nhị thức Newton $\left( 1+2x \right){{\left( 3+x \right)}^{11}}.$

Câu 12 [27176] - [Loga.vn]

 Trong kho đèn trang trí đang còn 5 bóng đèn loại I, 7 bóng đèn loại II, các bóng đèn đều khác nhau về màu sắc và hình dáng. Lấy ra 5 bóng đèn bất kỳ. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra số bóng đèn loại I nhiều hơn số bóng đèn loại II ?

Câu 13 [27310] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau:

Câu 14 [27426] - [Loga.vn]

Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ một thùng gồm \[4\] bi xanh, \[5\] bi đỏ và $6$ bi vàng. Tính xác suất để lấy được hai viên bi khác màu ?

Câu 15 [3405] - [Loga.vn]

Lớp 11B có 25 đoàn viên trong đó 10 nam và 15 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 đoàn viên trong lớp để tham dự hội trại ngày 26 tháng 3. Tính xác suất để 3 đoàn viên được chọn có 2 nam và 1 nữ            

Câu 16 [27757] - [Loga.vn]

Tính số cách xếp 5 quyển sách Toán, 4 quyển sách Lý và 3 quyển sách Hóa lên một giá sách theo từng môn.

Câu 17 [7230] - [Loga.vn]

Tính số cách rút ra đồng thời hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con.

Câu 18 [23430] - [Loga.vn]

Từ các chữ số\[0,1,2,3,4,5,6\] có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số?

Câu 19 [33812] - [Loga.vn]

Một lô hàng có 20 sản phẩm, trong đó có 4 phế phẩm. Lấy tùy ý 6 sản phẩm từ lô hàng đó. Hãy tính xác suất để trong 6 sản phẩm lấy ra có không quá 1 phế phẩm.

Câu 20 [23227] - [Loga.vn]

Biết rằng hệ số của ${{x}^{n-2}}$ trong khai triển $\left( x-{{\frac{1}{4}}^{n}} \right)$ bằng $31$. Tìm n .

Câu 21 [40482] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng \[Oxy\], tìm phương tình đường tròn $\left( C' \right)$ là ảnh của đường tròn \[\left( C \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}=1\] qua phép đối xứng tâm $I\left( 1;0 \right)$.

Câu 22 [23579] - [Loga.vn]

Cho \[\overrightarrow{v}\left( 3;3 \right)\] và đường tròn \[\left( C \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2x+4y-4=0.\]. Ảnh của (C) qua \[{{T}_{\overrightarrow{v}}}\] là \[\left( C' \right):\]

Câu 23 [35372] - [Loga.vn]

Cho phép vị tự tâm O biến điểm A thành điểm B sao cho $OA=2OB.$ Khi đó tỉ số vị tự là:

Câu 24 [44454] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình ${{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y-1 \right)}^{2}}=4.$ Phép vị tự tâm O (với O là gốc tọa độ) tỉ số \[k=2\] biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau ?

Câu 25 [41132] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ cho đường tròn $\left( C \right)$ có phương trình ${{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y-2 \right)}^{2}}=4.$ Hỏi phép vị tự tâm $O$ tỉ số $-2$ biến đường tròn $\left( C \right)$ thành đường tròn nào sau đây ?

Câu 26 [30735] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d:3x-y+2=0.$ Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép quay tâm O góc quay $-{{90}^{0}}.

Câu 27 [27723] - [Loga.vn]

Cho hình bình hành ABCD, ABCD không là hình thoi. Trên đường chéo BD lấy 2 điểm M, N sao cho \[BM=MN=ND.\] Gọi P, Q là giao điểm của AN và CD; CM và AB. Tìm mệnh đề sai

Câu 28 [44125] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho vectơ \[\overrightarrow{v}=\left( 2;-1 \right)\] và điểm \[M\left( -3;2 \right).\] Tìm tọa độ ảnh M' của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ \[\overrightarrow{v}\].

Câu 29 [27977] - [Loga.vn]

Tìm ảnh của đường tròn $(C):{{\left( x+2 \right)}^{2}}+{{\left( y-1 \right)}^{2}}=4$ qua phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow{v}\left( 1;2 \right)$ .

Câu 30 [31450] - [Loga.vn]

Cho hình chóp đều \[S.ABCD.\] Gọi O là giao điểm của AC và BD. Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Câu 31 [40362] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 32 [48295] - [Loga.vn]

Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ?

Câu 33 [49356] - [Loga.vn]

Trong các mệnh đều sau, mệnh đề nào sai ?

Câu 34 [41551] - [Loga.vn]

Trong không gian, tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

Câu 35 [40566] - [Loga.vn]

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook