Chi tiết đề thi

THI GIỮA HỌC KÌ MÔN HOÁ

khonganbiet91
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
45
56 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54163] - [Loga.vn]

Este mạch hở có công thức tổng quát là?

Câu 2 [54199] - [Loga.vn]

trong phân tử este no , đơn chức ,mạch hở, oxi chiếm 36,36% về khối lượng.Số CTPT thỏa mãn là?

Câu 3 [53887] - [Loga.vn]

Đun nóng este CH3OOCCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

Câu 4 [52527] - [Loga.vn]

C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este ?

Câu 5 [62237] - [Loga.vn]

Câu 2: Trong các ion kim loại sau, ion có tính oxi hóa yếu nhất là

Câu 6 [14957] - [Loga.vn]

Một este đơn chức X (chứa C, H, O và không có nhóm chức khác). Tỉ khối hơi của X đối với oxi bằng 3,125. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam bã rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X trong trường hợp này là

Câu 7 [11467] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây tạo sản phẩm là ancol và muối natri của axit cacboxylic?

Câu 8 [6936] - [Loga.vn]

: Hợp chất X có công thức cấu tạo HCOOC2H5. X có tên gọi nào sau đây?

Câu 9 [52269] - [Loga.vn]

Đun 24 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi lượng este không đổi thì thu được 24,64 gam este. Hiệu suất phản ứng là

Câu 10 [63660] - [Loga.vn]

Axit panmitic trong phân tử có tỉ lệ số nguyên tử H: số nguyên tử C là

Câu 11 [63648] - [Loga.vn]

Cho 45 gam CH3COOH tác dụng với 69 gam C2H5OH thu được 41,25 gam este. Hiệu suất phản ứng este hoá là 

Câu 12 [23441] - [Loga.vn]

Số đồng phân este đa chức mạch hở của C4H6O4 là:

Câu 13 [11422] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây là công thức của chất béo?

Câu 14 [7431] - [Loga.vn]

Vinyl axetat có công thức cấu tạo là

Câu 15 [11080] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là

Câu 16 [12011] - [Loga.vn]

Este có mùi dứa là

Câu 17 [55384] - [Loga.vn]

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

Câu 18 [62780] - [Loga.vn]

Hợp chất nào sau đây là chất béo?

Câu 19 [30961] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 178 gam tristearin trong KOH, thu được m gam kali stearat. Giá trị của m là
 

Câu 20 [54131] - [Loga.vn]

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH,số loại trieste tạo ra tối đa là:

Câu 21 [14955] - [Loga.vn]

Hãy chọn định nghĩa đúng trong các định nghĩa sau:

Câu 22 [29652] - [Loga.vn]

Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

Câu 23 [26357] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu 24 [9620] - [Loga.vn]

Este nào sau đây khi đốt cháy thu được số mol CO2 bằng số mol nước?

Câu 25 [18839] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam este, thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số đồng phân của este là

Câu 26 [33591] - [Loga.vn]

Chất ở trạng thái lỏng điều kiện thường là

Câu 27 [11983] - [Loga.vn]

Đun sôi hỗn hợp gồm axit cacboxylic RCOOH, ancol R’OH (xúc tác H2SO4 đặc) một thời gian. Để nguội, sau đó pha loãng hỗn hợp bằng lượng dư nước cất. Hiện tượng xảy ra là

Câu 28 [55561] - [Loga.vn]

Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là

Câu 29 [23443] - [Loga.vn]

Benzyl axetat là 1 este có mùi thơm của hoa nhài.Công thức của benzyl axetat là:

Câu 30 [55556] - [Loga.vn]

Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là

Câu 31 [54317] - [Loga.vn]

Đun glixerol với hỗn hợp các axit stearic, oleic, panmitic (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?

Câu 32 [55553] - [Loga.vn]

Thủy phân este X trong môi trường axit thu được 2 chất hữu cơ A,B. Oxi hóa A tạo ra sản phẩm là chất B. Chất X không thể là:

Câu 33 [3186] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm, isoamyl axetat (dầu chuối) đuợc điều chế từ phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic và ancol tuơng ứng. Nguyên liệu để điều chế isoamyl axetat là

Câu 34 [4837] - [Loga.vn]

Muốn chuyển chất béo từ thể lỏng sang thể rắn, người ta tiến hành

Câu 35 [52519] - [Loga.vn]

Este mạch hở có công thức tổng quát là

Câu 36 [11984] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 37 [23635] - [Loga.vn]

Metyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

Câu 38 [54141] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau :

1.Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

2.Các triglixerit đều có phản ứng cộng H2.

3.Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

4.Các este thường dễ tan trong nước và có mùi thơm dễ chịu.

5.Các chất béo thường không tan trong nước và có mùi thơm dễ chịu.

6.Este isoamyl axetat có mùi chuối chín.

Số phát biểu đúng là :

Câu 39 [4411] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa chất béo X, thu được glixerol và hỗn hợp hai muối là natriolat, natri panmitat có tỉ lệ mol 1:2. Hãy cho biết chất X có bao nhiêu công thức cấu tạo ?

Câu 40 [55572] - [Loga.vn]

Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH và axit C2H5COOH là

Câu 41 [55045] - [Loga.vn]

Este nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm CH3COONa và CH3CHO?

Câu 42 [55034] - [Loga.vn]

Khi thuỷ phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp sản phẩm gồm
glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo của X thoả mãn tính chất trên là

Câu 43 [11325] - [Loga.vn]

Thủy phân este X bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm gồm CH3COONa và C2H5OH, tên gọi của este X là

Câu 44 [52550] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

Câu 45 [54189] - [Loga.vn]

Phản ứng este hóa giữa ancol và etylic và axit axtic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook