Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30619] - [Loga.vn]

Hàm số \(y=-x^3+x^2-5\) đồng biến trên khoảng nào?

 

Câu 2 [64638] - [Loga.vn]

Câu 3 [29843] - [Loga.vn]

Số nghiệm thực của phương trình $\sin 2x+1=0$ trên đoạn

là:

Câu 4 [26108] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f(x)\]có bảng xét dấu đạo hàm như sau :

       

        Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 5 [39154] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3x.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 6 [7227] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ Hàm số $y=f'\left( x \right)$có đồ thị như hình bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y=f\left( x \right)$.

 

Câu 7 [16338] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(4πt – π/3) cm. Tại thời điểm t vật có li độ và tốc độ đang giảm. Li độ của vật sau thời điểm đó 7/48s là

Câu 8 [27172] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y={{x}^{2}}-x-2$ tại điểm có hoành độ $x=1$  là:

Câu 9 [3034] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{x-2}{{{x}^{2}}-9}$ có bao nhiêu đường tiệm cận ?

Câu 10 [18800] - [Loga.vn]

Cho m gam hỗn hợp G gồm: Al, Zn vào 152,775 gam dung dịch HNO3 10% đến phản ứng hoàn toàn thu được 155,25 gam dung dịch X gồm: A1(NO3)3 nồng độ 3a (M), Zn(NO3)2 nồng độ 4a (M), HNO3 và khí N2O bay ra. Hãy chứng minh Al, Zn phản ứng hết. Giá trị của m là:

Câu 11 [63846] - [Loga.vn]

Hàm số \[f\left( x \right)={{\log }_{7}}\left( x{{e}^{x}} \right)\] có đạo hàm là

Câu 12 [39132] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đồ thị \[y=f'\left( x \right)\] cắt trục \[Ox\] tại ba điểm có hoành độ \[a,\text{ }b,\text{ }c\] như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây có thể xảy ra ?

Câu 13 [64642] - [Loga.vn]

Câu 14 [16274] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

Câu 15 [23230] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{5{{x}^{3}}}{3}-{{x}^{2}}+4$ có đồ thị $\left( C \right)$ Tiếp tuyến của $\left( C \right)$ tại điểm có hoành độ ${{x}_{0}}=3$ có hệ số góc là:

Câu 16 [29101] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{x+1}{\sqrt{{{x}^{2}}-x+1}}\]. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

Câu 17 [29013] - [Loga.vn]

Số điểm cực trị của hàm số \[y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+1\] là:

Câu 18 [7232] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)={{\left( x+1 \right)}^{2}}\left( 2-x \right)\left( x+3 \right).$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 19 [67972] - [Loga.vn]

Câu 20 [31414] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\]liên tục, đồng biến trên đoạn \[\left[ a;b \right].\]Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 21 [15901] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=x\sqrt{4-{{x}^{2}}}$ Gọi M, m lần lượt là GTLN, GTNN của hàm số. Tính \[M\text{ }+\text{ }m\] 

Câu 22 [15560] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Câu 23 [26184] - [Loga.vn]

Tìm tập hợp các giá trị của m để hàm số \[y=m\sin x+7\text{x}-5m+3\]đồng biến trên khoảng (∞;+∞)

Câu 24 [20197] - [Loga.vn]

Cho 18,8 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và C2H3COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 25 [41109] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d(a\ne 0)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 26 [37688] - [Loga.vn]

Tìm tất cả giá trị thực của tham số \[m\] để phương trình \[{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+\text{ }m\text{ }=\text{ }0\] có \[3\] nghiệm thực phân biệt.

Câu 27 [27232] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-2x+3\text{ }\left( C \right)$ tại điểm $M\left( 1;2 \right)$ là:

Câu 28 [35352] - [Loga.vn]

Đồ thị $\left( C \right):y=-{{x}^{4}}+2{{x}^{2}}$ có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác. Chu vi tam giác đó là:

Câu 29 [27254] - [Loga.vn]

 Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng biến thiên như hình sau: 

 


Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

Câu 30 [806] - [Loga.vn]

Khoảng đồng biến của hàm số $y=-{{x}^{3}}+3{{\text{x}}^{2}}+9\text{x}-1$ là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook