Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
40
72 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [45598] - [Loga.vn]

Hình bên có bao nhiêu mặt ?

Câu 2 [69018] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh\[a\], cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc giữa SB và đáy bằng ${{60}^{0}}$. Thể tích khối chóp S.ABC

Câu 3 [35802] - [Loga.vn]

Vật thể nào trong các vật thể sau không phải khối đa diện ?

Câu 4 [39240] - [Loga.vn]

Tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Câu 5 [53030] - [Loga.vn]

Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh $OA,\,OB,\,OC$ đôi một vuông góc với nhau và $OA=a,\,OB=b,\,OC=c.$ Thể tích của khối tứ diện $OABC$ là

Câu 6 [48808] - [Loga.vn]

Hình lập phương có tất cả bao nhiêu mặt đối xứng ?

Câu 7 [68816] - [Loga.vn]

Thể tích khối lập phương có cạnh $3a$ bằng

Câu 8 [36254] - [Loga.vn]

Hình hộp chữ nhật chỉ có hai đáy là hai hình vuông có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Câu 9 [40813] - [Loga.vn]

Gọi \[x,\text{ }y,\text{ }z\] lần lượt là số đỉnh, số cạnh và số mặt của một khối đa diện đều loại \[\left\{ 3;4 \right\}.\] Tổng \[T=x+y+2z\] bằng:

Câu 10 [40822] - [Loga.vn]

Trong các hình dưới đây, hình nào không phải là một hình đa diện ?

Câu 11 [36237] - [Loga.vn]

Tính tổng số đỉnh và số mặt của khối đa diện đều loại $\left\{ 5;3 \right\}$

Câu 12 [39070] - [Loga.vn]

Chọn khẳng định sai. Trong một khối đa diện:

Câu 13 [70951] - [Loga.vn]

Nếu một hình chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h thì có thể tích được tính theo công thức

Câu 14 [52889] - [Loga.vn]

Cho tam giác \[ABC\] vuông tại\[A\], $AB=6,\,AC=2.$ Tính thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình tam giác \[ABC\] quanh cạnh \[AB\] bằng

Câu 15 [41120] - [Loga.vn]

Số đỉnh của một hình bát diện đều là:

Câu 16 [40979] - [Loga.vn]

Tâm các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của một hìn:

Câu 17 [69010] - [Loga.vn]

Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$. Lấy điểm $M$thuộc cạnh \[AA'\]và $AM=2M\text{A }\!\!'\!\!\text{ }$; $N,P$lần lượt là trung điểm của cạnh $BB',CC'$. Gọi $V$, \[{{V}_{1}}\] lần lượt là thể tích khối đa diện \[ABC.A'B'C'\]và \[ABCMNP\]. Khi đó

Câu 18 [36252] - [Loga.vn]

Trong một hình đa diện, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 19 [68880] - [Loga.vn]

Cho hình chóp \[S.ABCD\] có đáy \[ABCD\] là hình chữ nhật có \[AB=2a,\ AD=4a,\] \[SA\bot (ABCD)\] và cạnh \[SC\] tạo với đáy góc \[{{60}^{\text{o}}}.\] Gọi \[M\] là trung điểm của \[BC,\] \[N\] là điểm trên cạnh \[AD\] sao cho \[DN=a.\] Khoảng cách giữa \[MN\] và \[SB\] là

Câu 20 [41548] - [Loga.vn]

Cho hình chóp có 20 cạnh. Tính số mặt của hình chóp đó.

Câu 21 [41122] - [Loga.vn]

Một khối chóp có thể tích bằng $\frac{{{a}^{3}}\sqrt{6}}{3}$ và chiều cao bằng $2a.$ Diện tích mặt đáy của khối chóp là:

Câu 22 [52862] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu khối đa diện đều mà các mặt của nó là hình tam giác đều ?

Câu 23 [68838] - [Loga.vn]

Cho khối lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có thể tích $V,$ trên các cạnh $A{A}',B{B}',C{C}'$ lần lượt lấy các điểm $M,N,P$ sao cho $AM=\frac{1}{2}A{A}',\,BN=\frac{2}{3}B{B}',\ CP=\frac{1}{6}C{C}'.$ Thể tích khối đa diện $ABCMNP$ bằng

Câu 24 [65302] - [Loga.vn]

Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A 'B 'C 'D ' có AB = a, AD = AA’ = 2a. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật đã cho bằng

Câu 25 [69817] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình thoi cạnh a, $\widehat{BAD}={{120}^{0}}$ và $AC'=a\sqrt{5}$. Thể tích khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ là:

Câu 26 [38911] - [Loga.vn]

Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện ?

Câu 27 [53164] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng \[2a\] và cạnh bên bằng \[3a\]. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$bằng

Câu 28 [40523] - [Loga.vn]

Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây ?

Câu 29 [46492] - [Loga.vn]

Số cạnh của hình mười hai mặt đều là:

Câu 30 [47841] - [Loga.vn]

Hình lăng trụ tam giác đều không có tính chất nào sau đây ?

Câu 31 [40163] - [Loga.vn]

Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương là:

Câu 32 [36220] - [Loga.vn]

Trong các hình dưới đây, hình nào không phải hình đa diện ?

Câu 33 [35792] - [Loga.vn]

Hỏi khối đa diện đều loại $\left\{ 4;3 \right\}$ có bao nhiêu mặt ?

Câu 34 [52868] - [Loga.vn]

Số mặt của hình bên  

Câu 35 [35812] - [Loga.vn]

Hình đa diện nào sau đây không có mặt phẳng đối xứng ?

Câu 36 [53163] - [Loga.vn]

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$ .$SA$ vuông góc với mặt phẳng $\left( ABCD \right)$ và $SA=a\sqrt{3}$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$bằng

Câu 37 [39148] - [Loga.vn]

Đa diện đều loại \[\left\{ 5,3 \right\}\] có tên gọi nào dưới đây ?

Câu 38 [71110] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABC AB = a, BC = a$\sqrt{3}$, $\angle $ABC = 600. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là một điểm thuộc cạnh BC. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) là 450 và $SA=\frac{a\sqrt{6}}{2}$. Thể tích khối chóp S.ABC bằng

Câu 39 [52854] - [Loga.vn]

Cho khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng \[a\] và diện tích một mặt bên bằng $2{{a}^{2}}.$ Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

Câu 40 [71081] - [Loga.vn]

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai mặt phẳng (BCD 'A ') (ABCD) bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook