Chi tiết đề thi

TOÁN 12 CHƯƠNG 1

longnguyentan2002
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [31152] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ:

 Tìm tất cả các giá trị của tham số thực để phương trình $\left| f\left( x \right)=2-3m \right|$ có bốn nghiệm phân biệt.

Câu 2 [27907] - [Loga.vn]

Phương trình $\left| {{x}^{3}}-3x+1 \right|=m$; ($m$ là tham số) có 6 nghiệm phân biệt khi:

Câu 3 [24461] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3x+2.$ Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:

Câu 4 [29274] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-6{{x}^{2}}+3$ có đồ thị là $\left( C \right)$. Parabol $P:\,y=-{{x}^{2}}-1$ cắt đồ thị $\left( C \right)$ tại bốn điểm phân biệt. Tổng bình phương các hoành độ giao điểm của $P$ và $\left( C \right)$ bằng:

Câu 5 [30624] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên R?

Câu 6 [31587] - [Loga.vn]

Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây có tiệm cận ngang ?

Câu 7 [30913] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{3}}+2a{{x}^{2}}+4bx-2018\left( a,b\in \mathbb{R} \right)$ đạt cực trị tại $x=-1.$ Khi đó hiệu $a-b$ là:

Câu 8 [20429] - [Loga.vn]

2,19 gam hỗn hợp gồm Cu, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch Y và 0,672 lít khí NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối trong Y là

Câu 9 [35783] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

 

Câu 10 [23536] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên khoảng \[\left( 0;\sqrt{2} \right)\] ?

Câu 11 [26081] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}-5x+4}{{{x}^{2}}-1}$ ? 

Câu 12 [27408] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình ${{x}^{3}}-3x+2m=0$ có ba nghiệm thực phân biệt.

Câu 13 [31461] - [Loga.vn]

Gọi d là tiếp tuyến với đồ thị hàm số \[\left( C \right):y=\frac{1}{{{x}^{2}}-1}\] song song với trục hoành. Tìm hoành độ tiếp điểm \[{{x}_{0}}\] của d và \[\left( C \right).\]

Câu 14 [13610] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào sau đây?


Câu 15 [20240] - [Loga.vn]

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp sản phẩm mà các chất sản phẩm đều có phản ứng tráng gương, cấu tạo có thể có của este

Câu 16 [46554] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình \[5\sin x-12\cos x=m\] có nghiệm ?

Câu 17 [4102] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số $y=x-\ln x$ trên đoạn $\left[ \frac{1}{2};e \right]$ lần lượt là

Câu 18 [31747] - [Loga.vn]

Cho hàm số

$y=f\left( x \right)$

xác định trên tập

$D=\mathbb{R}\backslash \left\{ -1 \right\}$

và liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên sau:

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình $f\left( x \right)=m-1$ có hai nghiệm thực phân biệt là:

Câu 19 [27943] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$. Tập nghiệm của bất phương trình $f'\left( x \right)>0$ là:

Câu 20 [72] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như sau

Phương trình \[f\left( x \right)-2m=0\] có 3 nghiệm khi


Câu 21 [18793] - [Loga.vn]

Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất nào sau đây?

Câu 22 [26032] - [Loga.vn]

Nghiệm lớn nhất của phương trình $\sin 3x-\cos x=0$ thuộc đoạn $\left[ -\frac{\pi }{2};\frac{3\pi }{2} \right]$ là:

Câu 23 [28902] - [Loga.vn]

Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số \[y=\frac{2x+1}{x+1}\] là đúng ?

Câu 24 [34134] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\left| x \right|\] có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 25 [28988] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây luôn có điểm cực trị:

Câu 26 [37] - [Loga.vn]

Tìm m để hàm số \[y=-x{}^{3}-m\text{x}+\frac{3}{28{{\text{x}}^{7}}}\]nghịch biến

Câu 27 [28212] - [Loga.vn]

Tìm điều kiện của m để đồ thị hàm số $y=\frac{x}{\sqrt{1-m{{x}^{2}}}}$ có hai tiệm cận ngang.

Câu 28 [14910] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có $f'\left( x \right)=\frac{1}{x+1}$ . Biết rằng $f\left( 0 \right)=2018$. Giá trị của biểu thức $f\left( 3 \right)-f\left( 1 \right)$ bằng:

Câu 29 [1924] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f(x)$. Hàm số $y={f}'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $y=f\left( 3-2x \right)$ nghịch biến trên khoảng:

Câu 30 [29250] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của \[m\] để hàm số \[f\left( x \right)={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-\left( {{m}^{2}}-3m+2 \right)x+5\] đồng biến trên \[\left( \text{ }0;2\text{ } \right)\text{ }?\] 

Câu 31 [31778] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các tham số m để hàm số $y=3\left( m-1 \right)x-\left( 2m+1 \right)\cos x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$

Câu 32 [27537] - [Loga.vn]

Tất cả các giá trị của $m$ để phương trình $mx-\sqrt{x-3}=m+1$ có hai nghiệm thực phân biệt.

Câu 33 [31640] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình sau có nghiệm \[x\in \left[ 1;2 \right].\]

\[{{x}^{4}}+\frac{16}{{{x}^{4}}}+4\left( {{x}^{2}}+\frac{4}{{{x}^{2}}} \right)-12\left( x-\frac{2}{x} \right)=m.\]

Câu 34 [3680] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+x+1\] có đồ thị (C). Trong các tiếp tuyến với đồ thị (C), hãy tìm phương trình tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất.

Câu 35 [30623] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y=mx^3-3mx^2+4x-1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 36 [29908] - [Loga.vn]

Gọi m là số thực dương sao cho đường thẳng $y=m+1$ cắt đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}-3{{x}^{2}}-2$ tại hai điểm A, B thỏa mãn tam giác OAB vuông tại O (O là gốc tọa độ). Kết luận nào sau đây là đúng ?

Câu 37 [358] - [Loga.vn]

 Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số \[y=\frac{\cos x-1}{\cos x-m}\] đồng biến trên khoảng \[\left( 0;\frac{\pi }{2} \right).\]

Câu 38 [11874] - [Loga.vn]

Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f\left( x \right)=\frac{{{x}^{2}}-3x+6}{x-1}$ trên đoạn $\left[ 2;4 \right]$ lần lượt là $M,\,\,m$. Tính $S=M+m$. 

Câu 39 [27263] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+1}{x-2}$. Số các giá trị tham số m để đường thẳng $y=m+x$ luôn cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A, B sao cho trọng tâm tam giác OAB nằm trên đường tròn ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}-3y=4$ là:

Câu 40 [5695] - [Loga.vn]

 Hàm số \[f\left( x \right)\] có đạo hàm trên \[\mathbb{R}\] là hàm số \[f'\left( x \right)\]. Biết đồ thị hàm số \[f'\left( x \right)\], hàm số \[f\left( x \right)\] nghịch biến trên khoảng: 


Câu 41 [5480] - [Loga.vn]

Biết đồ thị hàm số $f\left( x \right)=a\,{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là ${{x}_{1}},{{x}_{2}},{{x}_{3}}.$ Tính giá trị của biểu thức $T=\frac{1}{f'\left( {{x}_{1}} \right)}+\frac{1}{f'\left( {{x}_{2}} \right)}+\frac{1}{f'\left( {{x}_{3}} \right)}.$

Câu 42 [60262] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+9x+1.$Phương trình $f\left[ f\left( f\left( x \right)-1 \right)-2 \right]=1$ có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?

Câu 43 [57558] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ xác định trên tập số thực $\mathbb{R}$và có đồ thị ${f}'\left( x \right)$như hình sau

Đặt $g\left( x \right)=f\left( x \right)-x$, hàm số $g\left( x \right)$ nghịch biến trên khoảng

Câu 44 [31773] - [Loga.vn]

Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $2\left( {{x}^{2}}+{{y}^{2}} \right)+xy=\left( x+y \right)\left( xy+2 \right).$ Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Câu 45 [82] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm$f'(x)={{(x+1)}^{4}}{{(x-m)}^{5}}{{(x+3)}^{3}}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trong đoạn$\left[ -5;5 \right]$  để số điểm cực trị của hàm số$f(\left| x \right|)$ bằng $3$:

Câu 46 [13504] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)=\left( {{a}^{2}}+1 \right){{\ln }^{2017}}\left( x+\sqrt{1+{{x}^{2}}} \right)+bx{{\sin }^{2018}}+2$ với a, b là các số thực và $f\left( {{7}^{\log 5}} \right)=6.$ Tính $f\left( -{{5}^{\log 7}} \right)$.

Câu 47 [15545] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình$\sin 2x+cos2x+\left| \sin x+cosx \right|-\sqrt{co{{s}^{2}}x+m}-m=0$ có nghiệm thực?

Câu 48 [3735] - [Loga.vn]

Một màn ảnh hình chữ nhật cao 1,4m được đặt ở độ cao 1,8m so với tầm mắt (tính đầu mép dưới của màn hình). 

Để nhìn rõ nhất phải xác định vị trí đứng cách màn ảnh bao nhiêu sao cho góc nhìn lớn nhất. Hãy xác định khoảng cách đó. 

Câu 49 [70252] - [Loga.vn]

Cho hàm số$y=f\left( x \right)$ có đồ thị như hình bên. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $\frac{1}{3}f\left( \frac{x}{2}+1 \right)+x=m$ có nghiệm thuộc đoạn $\left[ -2;2 \right]$?

Câu 50 [652] - [Loga.vn]

Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ thỏa mãn ${{f}^{2}}\left( 1+2x \right)=x-{{f}^{3}}\left( 1-x \right)$ tại điểm có hoành độ $x=1?$ 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook