Chi tiết đề thi

TOÁN THI GIỮA HỌC KÌ 1

khonganbiet91
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [31154] - [Loga.vn]

Hàm số $y=-{{x}^{4}}+2{{x}^{2}}+1$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Câu 2 [29495] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+m-3\text{ }\left( C \right)\]. Tất cả các giá trị của m để \[\left( C \right)\] cắt trục Ox tại 4 điểm phân biệt.

Câu 3 [5296] - [Loga.vn]

Tìm điểm cực tiểu của hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+3x+1.$  

Câu 4 [34665] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu tiếp tuyến với đồ thị $\left( C \right):y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$ song song với đường thẳng $\Delta :y=9x-25$ ?

Câu 5 [5575] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+2x+1\left( C \right)\]. Biết đồ thị \[\left( C \right)\] có hai tiếp tuyến cùng vuông góc với đường thẳng \[d:y=x\]. Gọi h là khoảng cách giữa hai tiếp tuyến đó. Tính h.

Câu 6 [5631] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số \[y=\frac{x}{{{x}^{2}}+4}\] trên đoạn \[\left[ 1;5 \right]\]. 

Câu 7 [114] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2ax+b\] có điểm cực tiểu \[A(2;-2)\]. Tính \[a+b\].

Câu 8 [27787] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình vẽ là đồ thị của một trong các hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

Câu 9 [26499] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?

Câu 10 [804] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=\frac{x+1}{x-2}$ tại điểm có hoành độ bằng 3 là:

Câu 11 [60086] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{ax-b}{x-1}$ có đồ thị như hình bên.

Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Câu 12 [22911] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


Câu 13 [57943] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên R?

Câu 14 [28025] - [Loga.vn]

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=\frac{3x-3}{x+1}$ là điểm I có tọa độ

Câu 15 [4084] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{ax+b}{x-c}$ có đồ thị hàm số như hình vẽ bên. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Câu 16 [17794] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục trên \[\mathbb{R}\] và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào sau đây là sai?

  

Câu 17 [29240] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)\] xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị của hàm số \[f'\left( x \right)\] như hình vẽ bên. Hàm số có mấy điểm cực trị ?

Câu 18 [26132] - [Loga.vn]

Tìm m để đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}+\left( m-1 \right){{x}^{2}}+\left( m+1 \right)x-\left( 2m+1 \right)$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ dương.

Câu 19 [41097] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định trên \[\mathbb{R}\] và có đồ thị như  hình dưới đây. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn \[\left[ -2;\text{ }3 \right]\] đạt được tại điểm nào sau đây ?

Câu 20 [29104] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 


Câu 21 [16645] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat là gì?

Câu 22 [26377] - [Loga.vn]

Hàm số $y=2{{x}^{4}}+1$ đồng biến trên khoảng nào ?

Câu 23 [15560] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Câu 24 [15866] - [Loga.vn]

Để phân biệt axit propionic và axit acrylic ta dùng

Câu 25 [67985] - [Loga.vn]

Câu 26 [460] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào trong các hàm số được cho dưới đây không có tiệm cận ngang?

Câu 27 [16748] - [Loga.vn]

Một tripeptit X mạch hở được cấu tạo từ 3 amino axit là glyxin, alanin, valin. Số cùng công thức cấu tạo của X là:

Câu 28 [35394] - [Loga.vn]

Cho bài toán: “Tìm Giá trị lớn nhất, giá tri nhỏ nhất của hàm số $y=f\left( x \right)=x+\frac{1}{x-1}$ trên $\left[ -2;\frac{3}{2} \right]$ ?”. Một học sinh giải như sau:

Bước 1: $y'=1-\frac{1}{{{\left( x-1 \right)}^{2}}}\,\,\forall x\ne 1$                                      

Bước 2: 

Bước 3: $f\left( -2 \right)=\frac{-7}{3};\,f\left( 0 \right)=-1;\,f\left( \frac{3}{2} \right)=\frac{7}{2}.$ Vậy  \[\underset{\left[ -2;\frac{3}{2} \right]}{\mathop{\text{max}}}\,f\left( x \right)=\frac{7}{3};\,\,\,\underset{\left[ -2;\frac{3}{2} \right]}{\mathop{\min }}\,=-\frac{7}{3}\]

Lời giải trên đúng hay sai ? Nêu sai thì sai lừ bưóc nào ?

Câu 29 [33839] - [Loga.vn]

Tìm m để hàm số $y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+3\left( 2m-1 \right)x+1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 30 [33820] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{6-{{x}^{2}}}}{{{x}^{2}}+3x-4}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook