Chi tiết đề thi

trrhjyrjyjutjrhtrjy

duchoang
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [41714] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa. Chu kì dao động của con lắc là

Câu 2 [35217] - [Loga.vn]

Năng lượng vật dao động điều hòa

Câu 3 [30279] - [Loga.vn]

Tìm phát biểu sai khi nói về cơ năng của một vật dao động điều hòa:

Câu 4 [40708] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực F = 5cos10t N (t tính bằng s) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy π2 = 10. Giá trị của m bằng

Câu 5 [37574] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có đồ thị vận tốc như hình vẽ. Nhận định nào sau đây đúng?

Câu 6 [37636] - [Loga.vn]

Cơ năng của một vật dao động điều hòa

Câu 7 [30486] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình  $x=10\cos \left( 5\pi t-\frac{\pi }{3} \right)$ (x tính bằng cm và t tính bằng giây). Trong 4,2 giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ \[x=-5\]cm theo chiều dương mấy lần?

Câu 8 [39451] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật?

Câu 9 [37546] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai: Cơ năng của dao động điều hòa bằng

Câu 10 [42444] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 6 cm. Tại vị trí có li độ x = 3 cm, tỉ số giữa thế năng và động năng của con lắc là

Câu 11 [46331] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=10\cos (\pi t+\frac{\pi }{2})cm$. Tần số góc của vật là

Câu 12 [35974] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng 40 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số ωF. Biết biên độ dao động của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi ωF thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi ωF = 10 rad/s thì biên độ dao động của viên bi đạt giá trị cực đại. Khối lượng m của viên bi bằng:

Câu 13 [41655] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm dần theo thời gian là

Câu 14 [11516] - [Loga.vn]

Một sóng cơ được mô tả bởi phương trình \[u=A\cos 2\pi \left( \frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda } \right)\]. Tốc độ cực đại của phần tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi

Câu 15 [39898] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A , chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng thì động năng của vật sẽ bằng thế năng khi vật ở li độ

Câu 16 [33850] - [Loga.vn]

Nếu m là khối lượng của vật, k là độ cứng của lò xo thì \[\left( 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \right)\] có đơn vị là:

Câu 17 [37722] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai? Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số

Câu 18 [44127] - [Loga.vn]

Khi kích thích cho con lắc lò xo dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu?

Câu 19 [32035] - [Loga.vn]

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo?

Câu 20 [14772] - [Loga.vn]

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=4\cos \left( \pi t-\frac{\pi }{6} \right)cm\] và \[{{x}_{2}}=4\cos \left( \pi t-\frac{\pi }{2} \right)\,cm\]. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook