Chi tiết đề thi

Văn của Khoa

anhkhoatn2001
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
5
9 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [171] - [Loga.vn]

Đường thẳng \[y=-3x+1\] cắt đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}-1\] tại điểm duy nhất có tọa độ $({{x}_{0}};{{y}_{0}})$. Chọn câu trả lời sai trong các câu dưới đây:

Câu 2 [273] - [Loga.vn]

Cho \[{{I}_{n}}=\int\limits_{0}^{1}{\frac{{{e}^{-nx}}dx}{1+{{e}^{-x}}},n\in \mathbb{N}.}\] Đặt \[{{u}_{n}}=1.\left( {{I}_{1}}+{{I}_{2}} \right)+2\left( {{I}_{2}}+{{I}_{3}} \right)+3\left( {{I}_{3}}+{{I}_{4}} \right)+...+n\left( {{I}_{n}}+{{I}_{n+1}} \right)-n.\] Biết \[\lim {{u}_{n}}=L.\] Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu 3 [20089] - [Loga.vn]

Tịnh tiến đồ thị hàm số \[y=\sin x\] sang bên trái \[\frac{\pi }{2}\] đơn vị được đồ thị hàm số nào dưới đây?

Câu 4 [46498] - [Loga.vn]

Cho bốn hàm số ${{f}_{1}}\left( x \right)=2{{x}^{3}}-3x+1,\,\,\,{{f}_{2}}\left( x \right)=\frac{3x+1}{x-2},\,\,\,{{f}_{3}}\left( x \right)=\cos x+3$ và ${{f}_{4}}\left( x \right)={{\log }_{3}}x.$ Hỏi có bao nhiêu hàm số liên tục trên tập hợp $\mathbb{R}?$

Câu 5 [37867] - [Loga.vn]

Rút gọn biểu thức $K=\left( \sqrt{x}-\sqrt[4]{x}+1 \right)\left( \sqrt{x}+\sqrt[4]{x}+1 \right)\left( x-\sqrt{x}+1 \right).$

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook