Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì 

  • A. tần số âm tăng, bước sóng không đổi
  • B. tần số không đổi, bước sóng âm giảm
  • C. tần số âm giảm, bước sóng không đổi 
  • D.  tần số không đổi, bước sóng âm tăng 
user-avatar

Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì tần số không đổi, bước sóng giảm. 

 Chọn B


Các câu hỏi liên quan