Cho lai giữa cây thuần chủng có quả ngọt với cây có quả chua, được F1 F1 tự thụ phấn, tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2 là bao nhiêu?

Ở một loài thực vật , xét một gen gồm hai alen ( trội hoàn toàn). Alen D quy định quả ngọt; alen d quy định quả chua. Cho lai giữa cây thuần chủng có quả ngọt với cây có quả chua, được F1. Cho F1 tự thụ phấn, tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2 là :

A 2 ngọt 1 chua B 3 ngọt 1 chua C 1 ngọt 1 chua D 3 chua 1 ngot

user-avatar

P : DD x dd

F1 : Dd

F1 x F1 => F2 : 3D- : 1 dd ( 3 ngọt : 1 chua )

=> B


Các câu hỏi liên quan