Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch CuSO4 dư. Kết thúc phản ứng thu được m + 1,2 gam chất rắn. Cũng m gam X trên phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 94 gam dung dịch Y và 6,384 lít khí SO2 (Sản phẩm khử duy nhất, đktc). Biết trong Y lượng axit dư có nồng độ 44,83%. Tính m và nồng độ % của H2SO4 ban đầu.

user-avatar

nFe = 1,2/8 = 0,15

nSO2 = 0,285

Bảo toàn electron: 3nFe + 2nCu = 2nSO2

—> nCu = 0,06

—> m = 12,24 gam

nH2SO4 pư = 2nSO2 = 0,57

nH2SO4 dư = 0,43

—> nH2SO4 ban đầu = 1

Bảo toàn khối lượng:

m + mddH2SO4 = mY + mSO2

—> mddH2SO4 = 100

—> C% = 98%


Các câu hỏi liên quan