Cho (P) y=ax2 +bx +c (a>0) có đỉnh I(1;-2) và chắn trục hoành một dây cung có độ dài bằng căn 2. Tính a+2b-3c

A. S=-18 B.-12 C.S=8 D.S=-6

user-avatar

câu trả lời là B nha bạn mình tính kĩ rồi


Các câu hỏi liên quan