Đặc điểm chung của động vật không xương sống

Động vật không xương sống có đặc điểm chung gì?

TRẢ LỜI NHANH MÌNH TICK NHA!

user-avatar

Động vật ko xương sống:
+ Không có bộ xương trong
+ Bộ xương ngoài (nếu có) bằng kitin
+ Hô hấp thẩm thấu qua da hoặc bằng ống khí
+ Thần kinh dạng hạch hoặc chuỗi hạch ở mặt bụng

+ Nhiều loài động vật không xương sống có hình thức sinh sản hữu tính. Chúng có một vài tế bào sinh sản đặc biệt, mà các tế bào này có thể trải qua quá trình phân bào để tạo ra các tinh trùng nhỏ hơn có thể cử động, hoặc các trứng lớn hơn không thể di chuyển.Sự kết hợp chúng để tạo thành hợp tử và phát triển thành cá thể mới.Các loài khác có khả năng sinh sản vô tính hoặc thỉnh thoảng có cả hai cách sinh sản


Các câu hỏi liên quan