Phân biệt các hình thức sinh sản ở động vật

Câu 1:Kể tên các lớp,các đại diện trong nghàng động vật có xương sống đã học?Dựa vào đặc điểm hệ tần hoàn,hô hấp,sinh sản để phân biệt

câu 2:động vật có những hình thức sinh sản nào?phân biệt các hình thức đó Giải thích

Câu 3:Thế nào là sự thích nghi thứ sinh?hãy cho biết trong 3 động vật lớp chim,lớp thú,lớp lưỡng cư

user-avatar

Câu 1:

Các lớp Các đại diện
1 Các lớp cá Cá chép
2 Lớp lưỡng cư Ếch đồng
3 Lớp bò sát Thằn lằn bóng đuôi dài
4 Lớp chim Chim bồ câu
5 Lớp thú ( lớp có vú ) Thỏ

câu 2:động vật có những hình thức sinh sản nào?phân biệt các hình thức đó Giải thích

ở động vật có 2 hình thức sinh sản chính. Đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
- Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau (mà do sự phân đôi cơ thể hoặc mọc chồi).
- Sinh sản hữu tính (có Ưu thế hơn sinh sản vô tính). Trong sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng), trứng thụ tinh phát triển thành phôi. Có 2 hình thức: thụ tinh ngoài và thụ tinh trong.

Câu 3:Thế nào là sự thích nghi thứ sinh?

là hiện tượng những loài động vật khi đã chuyển lên môi trường trên cạn và thích nghi với điều kiện sống với Môi trường này nhưng con cháu của chúng lại đi tìm nguồn sống ở Môi trường khác và có cấu tạo thích nghi với đời sống ở đó dược gọi là hiện tượng thứ sinh

tick nha


Các câu hỏi liên quan