Vẽ và trình bày cấu tạo ngoài của tôm

Vẽ và trình bày cấu tạo ngoài của tôm ?

user-avatar

Cấu tạo ngoài tôm sông:

- Cơ thể tôm có 2 phần: phần đầu và ngực gắn liền (dưới giáp đầu - ngực) và phần bụng.

+ Phần đầu - ngực:

Mắt kép

  • Hai đôi râu
  • Các chân hàm
  • Các chân ngực (càng, chân bò)
  • +Phần bụng:

  • Các chân bụng (chân bơi)
  • Tấm lái
  • Hình vẽ:


    Các câu hỏi liên quan