Đô thị hóa ở Bắc mĩ gắn liền với quá trình nào?

đô thị hóa ở bắc mĩ gắn liền với quá trình ?

user-avatar

– Ở Bắc Mĩ: đô thị hoá gắn liền với quá trình công nghiệp hoá.


Các câu hỏi liên quan