Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là ?

X là hỗn hợp của N2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 6.2. Nung nóng X trong 1 bình kín có xt thu được hỗn hợp khí có dX/H2 là 7.75 . Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là ?????


Các câu hỏi liên quan