Môi trường sống của trùng roi? So sánh điểm giống nhau và khác nhau của trùng roi và thực vật.

Môi trường sống của trùng roi? So sánh điểm giống nhau và khác nhau của trùng roi và thực vật.

user-avatar

* Môi trường sống của trùng roi:

- Trùng roi sống trong nước ngọt như ao, hồ, đầm…

*So sánh trùng roi và thực vật:

- Giống nhau:

Tế bào có chứa hạt diệp lục —> khả năng tự dưỡng.

-Khác nhau:

+ Trùng roi: Tế bào động vật tự di chuyển được cũng là sinh vật dị dưỡng.

+ Thực vật

- Tế bào thực vật

- Không tự di chuyển được

- Sinh vật tự dưỡng.


user-avatar

Trùng roi xanh. Trùng roi sống trong nước: ao, hồ, đầm, ruộng, vũng nước mưa. ... Lớp Trùng roi có vai trò rất quan trọng trong thiên nhiên và đối với con người. Về mặt có lợi, chúng chỉ thị về độ sạch của môi trường nước, là thức ăn của một số động vật thủy sinh,...


Các câu hỏi liên quan