Nêu đặc điểm của người tối cổ?

Nêu đặc điểm của người tối cổ:

- Về con người

-Về công cụ sản xuất

- Về xã hội

user-avatar

Về con người: dánh đi chưa thẳng, gù gù cái lưng, nhiều lông, bàn tay chưa linh hoạt,não nhỏ.

Về công cụ sản xuất: đá cành cây, xương thú

Về xã hội: sống theo bầy.


Các câu hỏi liên quan