Trình bày kết quả của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Trình bày kết quả của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

user-avatar

- Liễu Thăng tử trận,chấm dứt 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh\(\rightarrow\)đất nước sạch bóng quân thù

- Mở ra thời kỳ phát triển mới cho xã hội, dân tộc, đất nước Việt Nam-thời Lê sơ.


user-avatar

Kết quả

  • Tiêu diệt 5 vạn tên, bắt sống 1 vạn tên, Vương Thông bị thương tháo chạy về Đông Quan
  • Trận Chi Lăng – Xương Giang (10-1427)

    Kết quả

  • Liễu Thăng, Lương Minh cùng hàng vạn tên giặc bị giết
  • Mộc Thạnh phải tháo chạy
  • Vương Thông xin hòa, chấp nhận mở hội thề Đông quan. 10-2-1428, nước ta sạch bóng quân thù
  • => Khởi nghĩa thắng lợi vẻ vang, mang ý nghĩa lịch sử quan trọng mở đầu thời kì phát triển mới của nước ta.


    Các câu hỏi liên quan