Nguyên nhân bùng nổ các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc?

Cho biết nguyên nhân bùng nổ các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc
- Giúp mình ik mình tick cho nhaaaa

user-avatar

*Nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa thời Bắc thuộc?

+ Do chính sách vô cùng thâm độc và tàn bạo của phong kiến phương bắc:

+ Bắt nhân dân ta nộp nhiều thứ thuế

+ Cống nạp, lao dịch rất nặng nề

+ Đặc biệt chính sachs tham hiểm nhất là muốn đồng hóa dân tộc ta

+ Đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt

Nên nhân dân ta đã nổi dậy đấu tranh


Các câu hỏi liên quan