Làm gì để giữ gìn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cổ đại?

Em sẽ làm gì để giữ gìn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cổ đại ở phương Đông và phương Tây

user-avatar

Em sẽ bảo vệ những món đồ của những người cỗ đại và làm những công cụ ,đồ dùng v.v


Các câu hỏi liên quan