Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta?

chiến thắng bạch đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ ?

user-avatar

Trận Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam vì nó đã giúp chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam, mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ cho Việt Nam.

Chiến thắng Bạch Đằng có thể coi là trận chung kết toàn thắng của dân tộc Việt trên con đường đấu tranh chống Bắc thuộc, chống đồng hóa, đấu tranh giành lại độc lập dân tộc. Phải đặt trong bối cảnh Bắc thuộc kéo dài sau 1117 năm (179 TCN - 938) mới thấy hết ý nghĩa lịch sử vĩ đại của nó.

Hơn thế nữa, trong hơn 1000 năm Bắc thuộc đó, kẻ thù của dân tộc Việt là một đế chế lớn mạnh bậc nhất ở phương Đông với chủ nghĩa bành trướng Đại Hán đang lúc phát triển cao độ, nhất là dưới thời Hán, Đường. Tiếp tục công cuộc bành trướng của Tần Thủy Hoàng, nhà Hán đã chinh phục bắc Triều Tiên chiếm đất đai các bộ lạc dụ mục phía Bắc, mở rộng lãnh thổ về phía Trung Á, xâm lược các nước Hạ Lang, Điền ở Tây Nam. Đầu thế kỷ thứ 7, nhà Tùy bành trướng mạnh về phía Đông, chinh phục Triều Tiên, Lưu Cầu (Đài Loan), Giao Châu, Lâm Ấp, Tây Đồ Quốc..., nhà Đường mở rộng bành trướng về mọi phía, lập thành một đế chế bao la như Đường Thái Tông đã từng tuyên bố: "Ta đã chinh phục được hơn 200 vương quốc, dẹp yên bốn bề, bọn Di Man ở cõi xa cũng lần lượt về quy phục" (theo Đường thư).

Ngô Quyền - người anh hùng của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 - xứng đáng với danh hiệu là "vị tổ trung hưng" của dân tộc như Phan Bội Châu lần đầu tiên đã nêu lên trong Việt Nam quốc sử khảo.

Sau chiến thắng Bạch Đằng, Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng đất nước trên quy mô lớn. Đó là kỷ nguyên của văn minh Đại Việt, của văn hóa Thăng Long, kỷ nguyên phá Tống, bình Nguyên, đuổi Minh, một kỷ nguyên rực rỡ của các nhà Lý, Trần, Lê.

tóm lại

"Trận thắng trên sông Bạch Đằng là cơ sở cho việc khôi phục quốc thống. Những chiến công đời Đinh, Lê, Lý, Trần sau này còn nhờ vào uy danh lẫm liệt ấy để lại. Trận Bạch Đằng vũ công cao cả, vang dội đến nghìn thu, há phải chỉ lẫy lừng ở một thời bấy giờ mà thôi đâu" (Việt sử tiêu án).


user-avatar
Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
+ Là thắng lợi vang dội nhất của lịch sử Việt Nam trong hơn 1000 năm Bắc thuộc. Thắng lợi này đã chấm dứt thời kì hơn 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở ra thời kì độc lập tự chủ lâu dài của lịch sử dân tộc.
+ Chứng minh ý chí và lòng quyết tâm yêu nước của nhân dân ta trong suốt quá trình phát triển của lịch sử, quyết tâm chiến đấu để giành lại độc lập chủ quyền dân tộc.
+ Cảnh cáo hành động của các triều đại phong kiến phương Bắc và ý đồ bành trướng của các vua Trung Quốc.
+ Mở đầu thời kì phong kiến độc lập tự chủ của dân tộc Việt.
+ Để lại cho lịch sử dân tộc những bài học về nghệ thuật quân sự, sau này nhà Tiền Lê và nhà Trần đều đã áp dụng chiến thuật bãi cọc ngầm của Ngô Quyền để chống giặc Tống và Mông - Nguyên giành thắng lợi.

Các câu hỏi liên quan