Kể tên các quốc gia cổ đại và các quốc gia đó có tầng lớp nào?

Kể tên các quốc gia cổ đại và cho biết các quốc gia đó có tầng lớp ( giai cấp ) nào ?

user-avatar

quốc gia cổ đại phương đông : ai cập , lưỡng hà , ấn độ , trung quốc . các giai cấp : vua , quý tộc , nông dân , nô lệ .

quốc gia cổ đại phương tây : hi lạp , rôma . các giai cấp : chủ nô , nô lệ .


user-avatar

Các quốc gia cổ đại : Lưỡng Hà ; Trung Quốc ; Ấn Độ ; Ai Cập ; Rô ma ; Hi Lạp.

Tần lớp của các quốc gia cổ đại phương Đông : Vua ; Quý tộc ; nông dân và nô lệ.

Phương Tây : Chủ nô ; nô lệ


Các câu hỏi liên quan