Ý nghĩa đời sống của người nguyên thủy?

Hãy nêu ý nghĩa đời sống của người nguyên thủy ?

​Giúp mk với mai mk nộp rồi

user-avatar

- Gọi là " bầy người nguyên thủy ''vì những con người này mới xuất hiện còn sống theo từng bầy , sống lang thang nhờ săn bắt ,hái lượm , cuộc sống rất gần gũi với động vật.

-bầy người nguyên thủy sống theo từng bầy gòn vài chục người , ăn sống nuốt tươi (chưa biết dùng lửa ), ăn lông ở lỗ ,sống trong hang động ,mái đá ;Nguồn sống chủ yếu là săn bắt , hái lượm


Các câu hỏi liên quan