Vì sao nói trận chiến trên sông Bạch đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?

Vì sao nói trận chiến trên sông Bạch đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta ?

user-avatar

Vì sao nói trận chiến trên sông Bạch đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta ?

Trả lời:

Vì đây là lần thứ hai nhà Hán đem quân sang xâm lược nước ta, mặc dù, sau trận này, nhà Nam Hán còn tồn tại một thời gian nữa nhưng không dám đem quân sang xâm lược nước ta lần thứ ba. Với chiến thắng này, nhân dân ta đã đập tan hoàn toàn mưu đồ xâm chiếm nước ta của bọn phong kiến phương Bắc, khẳng định nền độc lập của dân tộc, chiến thắng Bạch Đằng mở ra thời kì độc lập lâu dài của Tổ Quốc.


user-avatar

sao nói trận chiến trên sông bạch đằng năm 938 là một trận chiến thắng vĩ đại của dân tộc?

+Đây là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, tiêu diệt được nhiều quân thù, đánh bại ý chí xâm lăng của nhà Nam Hán, khiến cho chúng không dám tấn công xâm lược nước ta lần thứ ba, mặc dù nhà Nam Hán còn tồn tại một thời gian dài nữa.
+Đây là trận chiến kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc , mở ra thời kì độc lập cho dân tộc ra.
Hay thì tick nhoa!!!


user-avatar

Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta vì:
Đây là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, tiêu diệt được nhiều quân thù, đánh bại ý chí xâm lăng của nhà Nam Hán, khiến cho chúng không dám tấn công xâm lược nước ta lần thứ ba, mặc dù nhà Nam Hán còn tồn tại một thời gian dài nữa.


user-avatar

Đây là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, tiêu diệt được nhiều quân thù, đánh bại ý chí xâm lăng của nhà Nam Hán, khiến cho chúng không dám tấn công xâm lược nước ta lần thứ ba, mặc dù nhà Nam Hán còn tồn tại một thời gian dài nữa.

+ Đây là một chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta, đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Nam Hán.

+ Đã bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và mở ra thời đại độc lập đối với dân tộc ta.


user-avatar

- Nói : " Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta " vì:

Đây là một trong những trận chiến lớn nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, tiêu diệt được nhiều quân thù, đánh bại ý chí xâm lăng của nhà Nam Hán, khiến cho chúng không dám tấn công xâm lược nước ta lần thứ ba, mặc dù nhà Nam Hán còn tồn tại một thời gian nữa.


Các câu hỏi liên quan