Cuộc khởi nghĩa chống quân Nam Hán là do ai lãnh đạo?

Cuộc khởi nghĩa chống quân nam hán ( lần đầu tiên là do ai lãnh đạo

user-avatar

Năm 931, Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán - một trong 10 nước thời Ngũ đại Thập quốc nằm liền kề với Tĩnh Hải quân - giành lại quyền tự chủ cho người Việt ở Tĩnh Hải quân, tự xưng là Tiết độ sứ.


user-avatar

Do Dương Đình Nghệ lãnh đạo.


user-avatar

Cuộc khởi nghĩa chống quân Nam Hán do Dương Đình Nghệ chỉ huy và nó có ý nghĩa là:

- Thể hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng, không cam chịu sống dưới ách đô hộ của nhân dân ta.

- Khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc ta.

- Khẳng định nhân dân ta có đủ sức mạnh để bảo vệ độc lập dân tộc.


Các câu hỏi liên quan