Những dấu vết của người tối cổ được phát hiện ở đâu?

Những dấu vết của người tối cổ (người vượn) được phát hiện ơ đâu

user-avatar

Những dấu vết của người tối cổ (người vượn) được phát hiện là:

Miền Đông châu Phi, trên đảo Gia-va ( In-đô-nê-xi-a), ở gần Bắc Kinh ( Trung Quốc ) ,...


Các câu hỏi liên quan