Chứng minh phương trình sau luôn có nghiệm với mọi m : 

  • a) (2m2 - 7m +10)x2 + 2(m-3)x + 1 = 0
  •  

Các câu hỏi liên quan