Đoạn mạch điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp vs tụ điện được đặt vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp giữa 2 đầu cuộn dây là $\frac{4U}{3}$  và điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện là $\frac{7U}{15}$ . hệ số công suất trên cuộn dây là?
A. 0.48    B.0,64     C. 0,56          D. 0,6

Các câu hỏi liên quan