Một khối trụ có thể tích 2/pi (cm^3). Cắt hình trụ này theo đương sinh rồi trải ra trên mặt phẳng thu được một hình vuông. Tính diện tích hình vuông đó?

A:4cm^2                       B:2cm^2                      C:4pi cm^2               D:2pi cm^2

Cảm ơn mọi các bạn nhiều  

user-avatar

- Thu được hình vuông thì 2r=h

- Diện tích hình vuông = Diện tích xung quanh hình trụ = 2pi.r.h

 


Các câu hỏi liên quan