Một kim loại M tạo muối sunfat có dang M2(SO4)3. Hãy xác định công thức muói nitrat của kim loại M.

user-avatar

từ công thức m2(so4)3 → m có hóa trị iii.

mà gốc no3̄ có hóa trị i → công thức muối nitrat của kim loại m là m(no3)3.


Các câu hỏi liên quan