Nhiệt phân hoàn toàn 49 gam Kali clorat với xúc tac MnO2 thì thu được V khí oxi ở đktc.Hãy viết PTHH  và tính giá trị của V. Nếu đem đốt cháy 15,5 gam photpho với lượng oxi thu được ở trên thì sau phản ứng thì chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam?

Các câu hỏi liên quan