8.Các quyền dân tộc cơ bản của các dân tộc Đông Dương mà TDP buộc Pháp công nhân trong Hiệp định Giơnevơ năm 1954 là

A.Quyền dân tộc bình đẳng                                       B.Quyền dân tộc tự quyết

 C. Quyền tự do nằm trong khối Liên hiệp Pháp       D.Độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ


Các câu hỏi liên quan