tìm n

(n-3)chia hết cho(2n-3)

(2n+3)chia hết cho  (3n-1)

2n chia hết cho n^2+1

 

Các câu hỏi liên quan