trên mặt phẳng nằm ngang có một tấm gỗ khối lượng M=4kg, chiều dài L=80cm. Trên tấm gỗ khối lượng m=1kg nằm sát mép của tấm gỗ. Hệ số ma sát trượt giữa vật với tấm gỗ , giữa tấm gỗ với mặt nằm ngang đều =0,1. Tác dụng lên tấm gỗ một lực theo phương nằm ngang có cường độ F=15N. Cho g=10m/s^2. Thời gian t để vật m rời khỏi tấm gỗ M là

Các câu hỏi liên quan