Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm hạng tử:

a)x2+xy+5x+5y b)x2 +x-y2-y c)x2-y2+2x+1

user-avatar

a) x.(x+y) + 5.(x+y) = ( x +y ). (x +5)

b) x^2 - y^2 + x - y = (x-y).(x+y) + x - y = ( x - y).(x+y+1)


user-avatar

a) = (x2 +xy) + (5x+ 5y)

= x (x +y) + 5( x+y)

= (x+y) + (x+5)

b) = (x2-y2)-(x+y)

= (x+y).(x-y)-(x+y)

= (x+y) (x-y+1)

c) = (x2-y2)+(2x+1)

=(x+y).(x-y)+(2x+1)

câu c mình không chắc nhé!!!!


user-avatar

a) (x+y)+(x+5)

b) (x+y)(x-y+1)

c) (x+y)(x-y)+(2x+1)


user-avatar

a)x2+xy+5x+5y= x.(x+y)+5(x+y)

(x+5).(x+y)

b)x2 +x-y2-y =x.(x+1)-y.(y-1)


Các câu hỏi liên quan