Tháp tuổi biểu thị dân số trẻ là thấp tuổi có dạng gì?

Tháp tuổi biểu thị dân số trẻ là thấp tuổi có dạng :

user-avatar

Hình tháp dân số trẻ là hình tháp dân số có đáy rộng do số lượng trẻ em sinh ra hàng năm cao. Cạnh tháp xiên nhiểu và đỉnh tháp nhọn biểu hiệri ti lệ người tử vong cao. Tuổi thọ trung bình thấp


Các câu hỏi liên quan