Trình bày cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh và chưa có hệ thần kinh

Cảm ứng ở sv là j ?

nêu các khâu của hiện tg cảm ứng ? lấy vd thể hiện cả 3 khâu của hiện tg cảm ứng ?

user-avatar

1. Cảm ứng ở động vật chưa có tổ chức hế thần kinh

* Chưa có hệ thần kinh.

* Hình thức cảm ứng: Chuyển động của cả cơ thể hoặc co rút của chất nguyên sinh để hướng đến các kích thích (hướng động dương) hoặc tránh xa kích thích (hướng động âm)→theo kiểu hướng động

2. Cảm ứng ở động vật đã có hệ thần kinh

* Đã có hệ thần kinh.

* Hình thức cảm ứng là các phản xạ

Phản xạ là các phản ứng trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh (chỉ có ở nhóm động vật có hệ thần kinh)

Phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ

Cung phản xạ bao gồm các bộ phận:

+ Bộ phận tiếp nhận kích thích (cơ quan thụ cảm)

+ Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin để quyết định hình thức và mức độ phản ứng (hệ thần kinh).

+ Bộ phận thực hiện phản ứng (cơ, tuyến)


Các câu hỏi liên quan