Trình bày thuận lợi về tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên?

Trình bày thuận lợi về tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên. Nêu sự khác nhau về thế mạnh tự nhiên để phát triển cây công nghiệp của Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ

user-avatar

– Thuận lợi về tự nhiên để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên
+ Tự nhiên tạo thế mạnh để phát triển nông nghiệp nhất là trồng cây công nghiệp tập trung, chăn nuôi gia súc (diễn giải: đất đai, khí hậu).
+ Tài nguyên rừng giàu có, thuận lợi cho việc phát triển lâm nghiệp (diễn giải: quy mô, thành phần tài nguyên rừng).
+ Tự nhiên tạo thế mạnh để phát triển công nghiệp (diễn giải: khoáng sản, lâm sản, thủy năng…).
+ Thế mạnh tự nhiên cho các ngành kinh tế khác (diễn giải thuận lợi về tự nhiên cho ít nhất một ngành kinh tế ngoài các ngành nói trên).

– Sự khác nhau về thế mạnh tự nhiên để phát triển cây công nghiệp của Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ
+ Địa hình – đất đai: Tây Nguyên thuận lợi hơn cho phát triển các vùng chuyên canh với quy mô lớn (diễn giải).
+ Khí hậu: Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh hơn cho việc sản xuất các sản phẩm cây công nghiệp mang tính cận nhiệt, ôn đới; Tây Nguyên có thế mạnh hơn về cây công nghiệp nhiệt đới (diễn giải).


Các câu hỏi liên quan