Từ những tấm gương hi sinh của anh hùng dân tộc rút ra bài học gì?

Từ những tấm gương hi sinh của anh hùng dân tọc, em RÚT RA BÀI HỌC GÌ? (ko pải e sẽ làm gì đâu nhen)

Giúp mình với mai thi r

user-avatar

Với trách nhiệm của mình, Đẩy mạnh khuyến khích tìm hiểu liên quan lịch sử hào hùng, truyền thống văn hóa của đất nước, của quê hương. Hơn nữa, phải chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong tổ chức các hoạt động định hướng cho sinh viên tiếp thu những mặt tích cực, tiên tiến của văn hóa hiện đại; đồng thời khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Kiên quyết đấu tranh đối với những biểu hiện vô cảm; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong tuổi trẻ.


Các câu hỏi liên quan