Chi tiết đề thi

1 tiết vật lý 12 chương 1

vanthikimthuy220802
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [29566] - [Loga.vn]

Con lắc đơn có chiều dài 1 m, g = 10 $\text{m/}{{\text{s}}^{\text{2}}}$, chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Con lắc dao động với biên độ góc ${{\text{ }\!\!\alpha\!\!\text{ }}_{\text{0}}}$ = ${{6}^{0}}$. Tốc độ của vật tại vị trí mà thế năng bằng 3 lần động năng bằng

Câu 2 [38062] - [Loga.vn]

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=5\cos \left( 100\pi t+\pi \right)\left( cm \right)\] và \[{{x}_{2}}=5\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{2} \right)\left( cm \right)\]. Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là

Câu 3 [47869] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với biên độ A, ban đầu vật đứng tại vị trí có li độ x = –5 cm. Sau khoảng thời gian $t_1$ vật về đến vị trí x = 5 cm nhưng chưa đổi chiều chuyển động. Tiếp tục chuyển động thêm 20 cm nữa vật về đến vị trí ban đầu và đủ một chu kì. Chiều dài quỹ đạo của vật có giá trị là

Câu 4 [36073] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 44 cm, được treo vào trần một toa xe lửa. Con lắc bị kích thích dao động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối của đường ray. Hỏi tàu chạy thẳng đều với tốc độ bằng bao nhiêu thì biên độ của con lắc lớn nhất. Cho biết chiều dài mỗi thanh ray là 25,52 m. Lấy g = 9,8 m/$s^2$.

Câu 5 [38014] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 30 cm, vật nặng có khối lượng m. Sau khi kích thích, vật nặng dao động theo phương trình c = 2cos(20t) dọc trục lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài ngắn nhất và dài nhất của lò xo trong quá trình dao động là

Câu 6 [30889] - [Loga.vn]

Điểm sáng A đặt trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 10 cm. Chọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính của thấu kính, gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho A dao động điều hòa theo phương của trục Ox. Biết phương trình dao động của A và ảnh A’ của nó qua thấu kính được biểu diễn như hình vẽ. Thời điểm lần thứ 2018 mà khoảng cách giữa vật sáng và ảnh của nó khi điểm sáng A dao động là \[5\sqrt{5}\] cm có giá trị gần bằng giá trị nào sau đây nhất?

Câu 7 [38948] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, gốc O là vị trí cân bằng. Trong khoảng thời gian 2s, chất điểm thực hiện được 5 dao động toàn phần và trong 1s chất điểm đi được quãng đường 40cm. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ \[-2\sqrt{3}\] cm và đang chuyển động chậm dần. Phương trình dao động của vật là:

Câu 8 [37823] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài 121 cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy \[{{\pi }^{2}}=\text{ }10\] . Chu kì dao động của con lắc là:

Câu 9 [41836] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng O. Ở thời điểm độ lớn vận tốc của vật bằng 50 % vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là

Câu 10 [36364] - [Loga.vn]

Một lò xo độ cứng k = 50 N/m, một đầu cố định, đầu còn lại có treo vật nặng khối lượng m = 100 g. Điểm treo lò xo chịu được lực tối đa không quá 4 N. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Để hệ thống không bị rơi thì vật nặng dao động theo phương thẳng đứng với biên độ không quá

Câu 11 [38973] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 10cos(4πt + 0,125π) cm. Biết li độ của vật ở thời điểm \[{{t}_{1}}\] là – 6 cm và đang đi theo chiều dương. Tìm li độ của vật ở thời điểm \[{{t}_{2}}=\text{ }{{t}_{1}}+\text{ }0,125s.\]

Câu 12 [33534] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa có cùng phương, cùng tần số và có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=6\cos \left( 10\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}=6\cos \left( 10\pi t+\frac{5\pi }{6} \right)\,cm\]. Tại thời điểm li độ dao động tổng hợp là 3 cm và đang tăng thì li độ của dao động thứ nhất là

Câu 13 [37806] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo  phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm t + 0,25T vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của m bằng:

Câu 14 [40019] - [Loga.vn]

Cho phương trình của dao động điều hòa x = 5cos(4πt + π) cm. Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?

Câu 15 [36341] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật khối lượng m = 100 g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Trong cùng một điều kiện về lực cản của môi trường thì biểu thức ngoại lực điều hòa nào sau đây làm cho con lắc dao động cưỡng bức với biên độ lớn nhất? (cho g = 10 m/$s^2$)

Câu 16 [40820] - [Loga.vn]

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình \[{{x}_{1}}=3\cos \left( 10\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}=7\cos \left( 10\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\].  Biên độ dao động tổng hợp là

Câu 17 [38860] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, khi li độ bằng nửa biên độ thì tỉ lệ động năng so với thế năng là

Câu 18 [39388] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = A cos(0,5πt – 0,25π). Trong chu kỳ đầu tiên véctơ vận tốc và vectơ gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian

Câu 19 [37960] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình \[x=10\cos \left( \omega t-\frac{\pi }{4} \right)\,cm\]. Trong giây đầu tiên vật đi được quãng đường là \[20-10\sqrt{2}\] cm. Chu kỳ của vật là

Câu 20 [31619] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 4,5 cm và 6,0 cm, lệch pha nhau π .Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:

Câu 21 [34240] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật.Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là ∆t vật gần M nhất. Độ lớn vận tốc của vật bằng nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần nhất là

Câu 22 [39461] - [Loga.vn]

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}\sin \left( \omega t+\frac{\pi }{2} \right)\] và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}\sin \left( \omega t-\frac{\pi }{6} \right)\]. Đây là hai dao động

Câu 23 [34225] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có dây treo vật là một sợi dây kim loại nhẹ thẳng dài 1m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,2 rad trong một từ trường đều mà cảm ứng từ có hướng vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc và có độ lớn 1T. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}\] . Suất điện động cực đại xuất hiện trên dây treo con lắc có giá trị là:

Câu 24 [45853] - [Loga.vn]

Con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T = 1,5s, biên độ A = 4cm, pha ban đầu là 5π/6. Tính từ lúc t = 0, vật có tọa độ x = - 2cm lần thứ 2005 vào thời điểm

Câu 25 [38889] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng m được coi là chất điểm đang dao động điều hòa với tần số góc là ω dọc theo trục Ox. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật. Khi chất điểm có li độ x thì thế năng của vật là

Câu 26 [41711] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, lệch nhau một góc 0,5π, dọc theo trục tọa độ Ox. Các vị trí cân bằng cùng có tọa độ x = 0. Tại thời điểm t, li độ của các dao động lần lượt là \[{{x}_{1}}~=\text{ }4\text{ }cm\] và \[{{x}_{2}}~=\text{ }-3\text{ }cm,\] khi đó li độ của dao động tổng hợp bằng

Câu 27 [38329] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa, có phương trình li độ x = 10cos(10πt + π) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tần số dao động của chất điểm bằng

Câu 28 [59517] - [Loga.vn]

Tìm câu sai.
Biên độ của vật dao động điều hòa bằng

Câu 29 [6846] - [Loga.vn]

Li độ và vận tốc của một vật dao động điều hòa phụ thuộc vào thời gian theo phương trình lần lượt là \[x=A\cos \left( \omega t+{{\varphi }_{1}} \right)\] và \[v=\omega A\cos \left( \omega t+{{\varphi }_{2}} \right)\]. Hệ thức liên hệ giữa φ1 và φ2 là:

Câu 30 [37975] - [Loga.vn]

Một sóng cơ có tần số 850 Hz truyền trong không khí. Hai điểm M và N trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,6 m dao động ngược pha nhau. Giữa M và N có duy nhất 1 điểm dao động cùng pha với M. Vận tốc truyền của sóng cơ trong không khí là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook